Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kunnanvaltuuston kokouksen 16.8.2021 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2021-11

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §: mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 16.8.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

25 §  Vaalikelpoisuus kunnan toimielimiin sekä tasa-arvolain soveltaminen toimielimiä valittaessa
- tiedoksi, ei toimenpiteitä.

26 §  Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen valtuustokaudeksi 2021-2025
- ote: valitut edustajat, talouspalvelut/palkat.

27 §  Puumalan kunnan hallintosäännön muutokset
- tiedoksi: esimiehet, talouspalvelut, julkaistu kunnan nettisivuille/talousasiakirjat.

28 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 2021-2023
- ote: valitut puheenjohtajat, talouspalvelut/palkat.

29 §  Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2021-2023
- ote: valitut jäsenet, talouspalvelut/palkat.

30 §  Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen valtuustokaudeksi 2021-2025
- ote: valitut jäsenet, keskusvaalilautakunnan sihteeri, talouspalvelut/palkat.

31 §  Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen valtuustokaudelle 2021-2025
- ote: valitut jäsenet, tarkastuslautakunnan sihteeri, talouspalvelut/palkat.

32 §  Hyvinvointilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen valtuustokaudeksi 2021-2025
-  ote: valitut jäsenet, palvelujohtaja, hyvinvointilautakunnan sihteeri, talouspalvelut/palkat

33 §  Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen valtuustokaudeksi 2021-2025
ote: valitut jäsenet,tekninen johtaja, teknisen lautakunnan sihteeri, talouspalvelut/palkat

34 §  Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valitseminen valtuustokaudeksi 2021-2025
ote: valitut uskotut miehet, Maanmittauslaitos

35 §  Käräjäoikeuden lautamiehen valitseminen valtuustokaudeksi 2021-2025
ote: valitut lautamiehet, Etelä-Savon käräjäoikeus

36 §  Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Etelä-Savon maakuntaliiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen
ote: valitut jäsenet, Etelä-Savon maakuntaliitto, talouspalvelut/palkat

37 §  Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon valtuustokaudeksi 2021-2025
ote: valitut jäsenet, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, talouspalvelut/palkat

38 §  Itä-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen valtuustokaudelle 2021 - 2025
ote: valittu jäsen ja varajäsen, Itä-Suomen poliisilaitos

39 §  Kunnanvaltuuston kokouskutsun toimittamistavan määrääminen
- toimenpiteet hallintopalvelut

40 §  Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen
- tiedoksi: esimiehet, virastotalon henkilöstö

41 §  Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulut syksyllä 2021
- tiedoksi: valtuusto, johtoryhmä, palkkahallinto

42 §  Palvelukeskuksen peruskorjauksen urakka ja lisämääräraha
- ote: tarjouksen jättäneet (4),
- tiedoksi: teknisten palvelujen toimiala, talouspalvelut

43 §  Melka-hallin vuokraaminen 1.3.2022 lähtien, vuokrasopimus ja lisämääräraha
- ote: Saimas Spinnery Oy
- tiedoksi: teknisten palvelujen toimiala, talouspalvelut

44 §  Maanvuokrasopimuksen solmiminen Pistohiekka Sauna Oy:n kanssa
-  ote: Adverento Oy,
- tiedoksi: teknisten palvelujen toimiala, talouspalvelut

45 §  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen muutos
- ote: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, perussopimuksen jäsenkunnat.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.