Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Puumalan kunnan ja Kostioniemi Golf osuuskunnan kumppanuussopimus

PuuDno-2018-21

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kostioniemen Golf osuuskunta on esittänyt Puumalan kunnalle yhteistoimintasopimusta. Osuuskunta anoo kunnalta 2 000 euron vuosittaista avustusta. 

Kostioniemen Golf Osuuskunta ylläpitää Puumalan Kietävälän kylässä, Kostioniemellä, golfkenttää, sen toimintaan tarvittavia rakennuksia ja hankkii tai vuokraa kentän hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita. Osuuskunta on vuokrannut kentän yksityishenkilöltä. Kentän rakentaminen on aloitettu vuonna 2007 yksityishenkilöiden toimesta, jonka jälkeen on kunnostettu pelialue viiden hehtaarin alueelle. Osuuskunta on perustettu vuonna 2011.

Osuuskunta järjestää jäsenilleen sekä yleisölle mahdollisuuden golf-harrastukseen jokamies-periaatteella. Lisäksi osuuskunta järjestää golfiin liittyvää koulutusta, kilpailutoimintaa, urheiluvälinemyyntiä ja -vuokrausta. Osuuskunta tukee jäsentensä ja liikekumppaneidensa matkailuelinkeinotoimintaa markkinoinnin kautta.

Sääntöjensä mukaisesti osuuskunnan tarkoituksena ei ole tuottaa liiketoiminnallista voittoa, vaan tarjota niin jäsenille kuin ulkopuolisillekin edullinen mahdollisuus harrastustoimintaan. Suurin osa osuuskunnan toiminnasta, kentän ja koneiden ylläpidosta hoidetaan talkoovoimin.

Osuuskunnan ja kentän suurimpia kulueriä ovat välttämättömien koneiden käyttö ja huolto, kentän kunnossapito, maan vuokra, markkinointi, ja osallistuminen tiekunnan kustannuksiin. Osuuskunta pyrkii kattamaan ne pelimaksuilla, jotka on mitoitettu kilpailukykyisiksi lähiseudun golfkenttien kanssa. Investointeja varten osuuskunta on ottanut luottoa.

Osuuskunta perustelee anomustaan sillä, että golfkentän merkitys Puumalan houkuttavuuden lisäämiseksi matkailupaikkakuntana on huomattava. Kenttä toimii harjoituskenttänä, jossa kaikkien on hyvä pelata tai aloittaa golfharrastus ilman paineita. Vuosittain kentällä on noin 500 käyttäjää. Kentällä voi golfata sääolosuhteista riippuen toukokuusta lokakuuhun.

Kostioniemi Golf Osuuskunta on pannut vireille nimenmuutoksen, jonka seurauksena osuuskunnan nimeksi tulee Puumala Golf. Tällä tavoitellaan markkinointimahdollisuuksien paranemista. Yhtiömuodossa tai omistajapohjassa ei tapahdu muutoksia.

Sopimusluonnoksessa on kirjaus siitä, että Kostioniemi Golf osuuskunta sitoutuu järjestämään Puumalan yhtenäiskoulun oppilaille vuosittain neljä tutustumis- ja koulutustilaisuutta. Ryhmille annetaan ohjausta ja opastusta lajin pariin. Tavoitteena on, että laji tulisi nuorille tutuksi ja harrastajamäärä kasvaisi. Tämä tukee myös kuntastrategian hyvinvointi-painopistettä ja etenkin toimenpidettä "Tuetaan kuntalaisten hyvinvointia monipuolisilla liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja kansalaisopiston palveluilla sekä harrastusmahdollisuuksilla." Osuuskunta sitoutuu myös siihen, että ilmoituksissa ja markkinointimateriaalissa mainitaan Puumalan kunta ja logo. 

Sopimusluonnos on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen liitteen mukaisesti. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 5000/4460. Kunnanhallitus valtuuttaa vs. kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen korkeintaan vähäisiä muutoksia.

Valtuuston puheenjohtaja Unto Pasanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että sopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain.

Tiedoksi

Kostioniemi Golf osuuskunta, yhtenäiskoulu/Anni Riikkka Leskinen ja liikunnanopettaja, vapaa-aikasihteeri, Kunnon Puumala -hanke, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00