Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Puukauppatarjousten hyväksyminen vuonna 2018

PuuDno-2017-149

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on pyytänyt 3.7.2018 kuudelta yhtiöltä tarjouksia puunostosta ja metsänhoitotoimista Puumalan kunnan omistamilla tiloilla Pirttimäki, Kalliola ja Metsäkulma. Myytävä puumäärä on noin 5560 m3 ja hoitotoimia vaativa pinta-ala noin 31 hehtaaria. Hakkuita tehdään vajaalla 80 hehtaarilla ja ne ovat lähes täysin ensiharvennus- ja harvennushakkuita, uudistus- eli päätehakkuu kohdistuu vain 1,7 hehtaarille. Hoitotoimet ovat mm. varhaisperkausta, taimikonharvennusta ja ennakkoraivausta.

Tarjouksessa on pyydetty ilmoittamaan erikoispuut ja niiden mahdolliset takuumäärät, kuviotietojen ylläpito, mahdolliset ennakkorahoitukset, maksutapa sekä mahdolliset bonukset. Ratkaisuperusteena tarjouksia vertailtaessa on ilmoitettu käytettävän puunmyynnistä ja hoitotoimista koostuvaa kokonaishintaa, koska hoitotoimet ja hakkuut tulee teettää saman toimijan vastuulla.

Tarjous tuli jättää 10.8.2018 klo 15.00 mennessä. Kohteen puunkorjuu- ja uudistustyöaika on 1.9.2018–31.8.2019

Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta, joista Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n ja VersoWood Oy:n tarjous on yhdistetty.

Tarjoukset avattiin 13.8.2018. Tarjousten avauspöytäkirjat (2 kpl), vertailutaulukko sekä taulukko pyydetyistä selvityksistä ovat liitteinä. Lisäksi oheismateriaalina ovat tarjouspyyntö liitteineen sekä tarjousasiakirjat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä MetsäGroupin puunostotarjouksen 142 763,80 euroa ja metsänhoitotarjouksen 14 042,63 euroa. Vertailussa ratkaisuperusteena käytettävä kokonaishinta on 128 721,17 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, teknisten palvelujen toimiala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00