Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Poikkeamishakemus / 623-425-1-96

PuuDno-2018-83

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa sauna-varasto-autokatos -rakennuksen rakentamisen mahdollistamiseksi.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Miettulan kylässä Rn:o 1:96, pinta-ala on 704 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA) korttelissa 324.

Rakennuspaikalla on nykyisin vain lomarakennus 142 k-m2.

Poikkeamista haetaan asemakaavan tonttitehokkuutta ilmaisevasta merkinnästä, e=0.20. Kaavamerkintä sallii kyseiselle kiinteistölle rakennettavan 141 kerrosneliömetriä. Suunniteltu rakennus tulisi olemaan kerrosalaltaan 35 neliömetriä. Kiinteistön rakennusoikeuden ylitys olisi tällöin 36 k-m2 eli 25.5%

Hanketta ja poikkeamisluvan tarvetta perustellaan sillä, että kiinteistöltä puuttuvat ulkovarastotilat kokonaan, mistä johtuen rakennuksen alapohjan tuuletustilaa käytetään tavaroiden säilytykseen. Lisäksi hakijat haluavat muuttaa nykyistä asuntoa laajentamalla kodinhoitotilaa nykyisen löylyhuoneen paikalle. Hakijat ovat halukkaita rakentamaan saunatilat piharakennuksen yhteyteen.

Rakennuksen tekniset järjestelmät, kuten vesi- ja jätevesijärjestelmät on toteutettu nykyisellään Puumalan kunnan vaatimusten mukaisesti.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta, asemapiirros ja luonnospiirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnan hallitus päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan asemakaavassa kiinteistölle sallitun rakennusoikeuden ylittämiseen 36:llä kerrosneliömetrillä, sauna-varasto-autokatos -rakennuksen rakentamisen mahdollistamiseksi, Puumalan kunnan Miettulan kylän kiinteistölle 623-425-1-96 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 24.8.2018. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, hakijat, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00