Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

PuuDno-2018-9

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja se olisi sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin. Avustus tulisi käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2018 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi.

Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavilla valtiovarainministeriön www-sivuilla osoitteessa https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2018.

Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Erkki Papunen, valtiovarainministeriö, p. 02955 30167, etunimi.sukunimi(a)vm.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta.

Puumalan kunta pitää hyvänä esityksenä sitä, että kuntarakennelakiin lisätään harkinnanvarainen yhdistymisavustus. Yhdistymisavustus tukee vapaaehtoisten kuntaliitosten toteutumista sekä parantaa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan asemaa.

Esityksen mukaan harkinnanvaraista yhdistymisavustusta voitaisiin myöntää valtion talousarvion rajoissa. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019-2022 nk. kriisikuntien harkinnanvaraiseen yhdistymiseen on varattu vuosittain 10 miljoonan euron määräraha. Esitysluonnoksessa on arvioitu, että 10 miljoonan euron määrärahatasolla voitaisiin tukea arviolta 2-3 vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan yhdistymistä vuosittain.

Harkinnanvaraisten yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennettäisiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesta valtionosuudesta. Hallituksen esityksen mukaan valtionosuuden vähennys olisi asukasta kohden kaikissa kunnissa yhtä suuri. Esityksen mukaan näin toteutettuna kunnat ovat vähennyksen suhteen tasa-arvoisia riippumatta kunnan peruspalvelujen valtionosuuden määrästä. Julkisen talouden suunnitelmassa esitetyn 10 miljoonan euron määrärahatason mukaan laskettuna valtionosuuden vähennys asukasta kohden olisi siis hieman alle kaksi euroa.

Valtionosuuden vähennys olisi Puumalan kunnassa noin 4 400 euroa vuosittain. Puumalan kunta ei pidä hyvänä sitä, että esityksen vaatima 10 miljoonan euron määräraha esitetään katettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Puumalan kunta pitää epäoikeudenmukaisena, että määrärahat katetaan toisten kuntien valtionosuuksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtionvarainministeriö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.