Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2019 - 2021

PuuDno-2018-9

Valmistelija

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 6.6.2018 oheismateriaalina olevan kehyssuunnitelman, josta pyydetään kunnilta lausuntoa 17.9.2018 mennessä.

Vaalijala linjaa kehyssuunnitelmassaan neljä päätavoitetta sote- ja maakuntauudistuksessa:

 • Vaalijalan palvelutoiminta jatkaa yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi)
 • Vaalijala on ylimaakunnallinen (valtakunnallinen) palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu neljään Itä-Suomen maakuntaan (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)
 • Vaalijala liittyy tulevaan Etelä-Savon maakuntaan ja muodostaa siellä oman liikelaitoksensa
 • Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä, joka ei tuota sosiaali- ja terveyspalveluja sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Vaalijala pyytää lausuntoa erityisesti seuraavista asioista, mutta myös kehyssuunnitelmasta yleensä. Mikäli enemmistö jäsenkunnista vastaa kysymyksiin 2-3 myönteisesti, kootaan syksyllä työryhmä valmistelemaan kiinteistö- ja kouluasiaa.

 1. Näkevätkö jäsenkunnat tarpeellisena, että Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon voisi osallistua edustajia useasta maakunnasta siitä huolimatta, että se tulisi olemaan osa Etelä-Savon maakuntaa? Osallistumistapa sovittaisiin jatkovalmistelussa.
 2. Suostuvatko jäsenkunnat siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaisi toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä toistaiseksi? Asia edellyttää perussopimuksen muutosta.
 3. Olisiko jäsenkuntien mielestä tarpeen varautua siihen, että ainakin osa Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta jätettäisiin kuntayhtymään, jolloin kuntayhtymä jatkaisi kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymänä? Muussa tapauksessa koko kiinteistöomaisuus ja siihen kohdistuvat velat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen korvauksetta.
 4. Sote-palvelujen järjestämisvastuu ja kehittäminen siirtyvät uusille maakunnille 1.1.2020. Jos niin ei kävisikään tai aikataulu muuttuu, mitä palveluja kunnat toivovat Vaalijalan järjestävän vuosina 2019 - 2021?

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

 1. Näkevätkö jäsenkunnat tarpeellisena, että Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon voisi osallistua edustajia useasta maakunnasta siitä huolimatta, että se tulisi olemaan osa Etelä-Savon maakuntaa? Osallistumistapa sovittaisiin jatkovalmistelussa.

Enemmistö edustajista on tultava Etelä-Savon maakunnasta, mikäli Vaalijalasta tulee maakunnan liikelaitos.

 1. Suostuvatko jäsenkunnat siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaisi toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä toistaiseksi? Asia edellyttää perussopimuksen muutosta.

Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autistisille sekä psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille, joiden kotikunnan lähikoulu ei ole kyennyt vastaamaan heidän koulunkäynnin yksilöllisiin tarpeisiin tai jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta. Opetusta annetaan toiminta-alueittain sekä oppiaineittain, struktuureita ja multisensorista opetusta sekä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Myös aistikuntoutus on vahvassa roolissa. Opetus toteutetaan yhdessätoista pienryhmässä. Pienryhmäopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia.

Puumalan kunta katsoo, että Vaalijalan kuntayhtymän on syytä jatkaa toimintaansa Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Perussopimusta on muutettava tältä osin. Koululla on tärkeä alueellinen merkitys erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tukemisessa ja kasvatuksessa. Sateenkaaren koulun toiminta on syytä turvata maakunnassa ja kehittää sitä edelleen.

 1. Olisiko jäsenkuntien mielestä tarpeen varautua siihen, että ainakin osa Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta jätettäisiin kuntayhtymään, jolloin kuntayhtymä jatkaisi kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymänä? Muussa tapauksessa koko kiinteistöomaisuus ja siihen kohdistuvat velat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen korvauksetta.

Sateenkaaren koulun kiinteistöt voisivat jäädä Vaalijalan kuntayhtymään. Muu kiinteistöomaisuus ja siihen kohdistuvat velat voivat siirtyä Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen.

 1. Sote-palvelujen järjestämisvastuu ja kehittäminen siirtyvät uusille maakunnille 1.1.2020. Jos niin ei kävisikään tai aikataulu muuttuu, mitä palveluja kunnat toivovat Vaalijalan järjestävän vuosina 2019 - 2021?

Sote-uudistuksen aikataulua on päätetty lykätä siten, että uudet maakunnat aloittaisivat 1.1.2021, mikäli lait hyväksytään. Vaalijalan kuntayhtymän tulee jatkaa nykyisellään 1.1.2021 saakka.

Kehyssuunnitelmasta yleensä:
Kehyssuunnitelman linjaukset ovat oikeansuuntaisia. Kuntayhtymän osaamista ja liikkuvia kuntoutuspalveluja on hyvä tuoda etenkin Puumalan kaltaisille paikkakunnille.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lausuntoaikaa on jatkettu 15.10.2018 saakka, joten on perusteltua odottaa Essote:n ja Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntoa ennen kunnan lausunnon antamista.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu ehdotus.

Tiedoksi

Vaalijalan kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.