Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Kunnan osuus joukkoliikenteen rahoituksesta ajokaudelle 2018-2019

PuuDno-2018-144

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja alueen kuntien välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 14.4.2014 ja on voimassa toistaiseksi. Waltti-järjestelmän ollessa käytössä sopimukseen liitetään vuosittain ELY-keskuksen ja kunnan välinen joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma.

ELY-keskus on rahoittanut hankkimansa joukkoliikenteet kokonaan ensimmäisellä ajokaudella 6.6.2016-3.6.2017. Koska ELY-keskuksen määräraha vähenee, ei nykyisen laajuista joukkoliikennettä pystytä tarjoamaan ilman kuntien mukaantuloa. Ajokaudella 4.6.2017-2.6.2018 kuntarajat ylittävän liikenteen kustannuksista ELY-keskuksen osuus oli 90 % ja kuntien yhteinen osuus 10 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus oli 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaettiin kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaettiin kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palveli.

Ajokaudelle 3.6.2018 - 2.6.2019 ELY-keskus on rahoitussuunnitelmassaan ilmoittanut, että ELY-keskuksen rahoitusosuus tulee olemaan 80 % ja kuntien 20 %.

Puumalan kunnan rahoitusosuus ELY-keskuksen liikenteiden hankintojen osalta ajokaudelle 3.6.2018 - 2.6.2019 on 8323 euroa. Joukkoliikenteen talousarvioon on varattu määräraha tätä varten.

ELY-keskus esittää, että Puumalan kunta hyväksyy rahoitussuunnitelman osaksi jo aiemmin solmittua yhteistyösopimusta. Päätös pyydetään tekemään 30.9.2018 mennessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ely-keskuksen esityksen Puumalan kunnan rahoitusosuudeksi 8323 euroa ajokaudelle 3.6.2018 - 2.6.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00