Kunnanhallitus, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi

PuuDno-2017-45

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa yksityistielain kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on tukea uuden elinkeinotoiminnan syntymistä ja turvata yksityisteiden varrella sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen sekä elinkeinoelämän kuljetukset. Esitys tukee hallituksen norminpurkutavoitetta ja säädösten sujuvoittamista. Yksityistielaki ja siihen liittyvät lait tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2018. Uusi yksityistielaki korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä (358/1962).

Esitettävällä lailla selkiytettäisiin eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon sekä rahoituksen suhteen. Uudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin Maanmittauslaitokselle, maaoikeuteen sekä valtion lupa- ja valvontavirastoon. Muutoksella vähennettäisiin kuntien tehtäviä. Muutoksenhaku tiekunnan päätöksistä osoitettaisiin maaoikeudelle.

Esityksessä maakunnille ja kunnille säädettäisiin mahdollisuus perustaa yksityistieasioille sovittelu- ja neuvontaelimiä. Lisäksi uudistuksella mahdollistettaisiin kuntien, maakuntien tai valtion tuleminen tieosakkaaksi tapauksissa, jossa ne ohjaavat liikennettä yksityisteille. Uudistuksella mahdollistettaisiin tienpidon ammattimaistuminen kannustamalla tienpidon ulkoistamiseen ulkopuoliselle taholle.

Maakuntauudistuksen yhteydessä yksityisteiden valtion avustustehtävä siirretään maakunnille. Yksityisteiden avustuksia koskevia säännöksiä uudistettaisiin karsimalla avustuskriteereitä. Avustuskriteereiksi jätettäisiin yksityistien järjestäytyneisyys sekä yksityistietä koskevan tiedon olemassaolo, ajantasaisuus ja avoimuus.

Kunta päättäisi edelleen itsenäisesti yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Kunta voisi uuden lain mukaan avustaa vain sellaisen yksityistien tienpitoa, jota koskevien asioiden hoitamiseksi on perustettu tiekunta.

Uudistuksessa tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin ja jatkossa tiekunta voisi antaa luvan muun muassa johtojen sijoittamiseen yksityistien alueelle. Tieoikeus perustettaisiin kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden sijoittamista varten.

Esitetyllä lailla pyrittäisiin myös kannustamaan tieosakkaita järjestäytymiseen ja yksityisteitä koskevan hallinnollisen tiedon ylläpitoon. Tiekuntien perustaminen ja yhdistyminen sekä jakaminen ja lakkauttaminen mahdollistettaisiin myös tieosakkaiden omilla päätöksillä ilman yksityistietoimitusta. Tiekunnat voisivat jatkossa vahvistaa itselleen säännöt, joissa voitaisiin sopia erikseen määritellyistä kysymyksistä myös toisin kuin laissa säädetään.

Linkki hallituksen esitykseen: https://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=224615

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että

1. Yksityistielain kokonaisuudistus on merkittävä ja tarpeellinen, koska voimassa oleva laki on epäselvä ja vanhentunut.

2. Kunnan täytyy voida avustaa myös järjestäytymättömiä yksityisteitä, koska tiekunnan perustaminen esimerkiksi yhden kiinteistön läpi kulkevalle liikenteellisesti merkittävälle tielle on mahdotonta ja/tai tarpeetonta.

3. Muutoksenhaku tiekunnan päätöksestä suoraan maaoikeuteen johtaisi kohtuuttomiin oikeudenkäyntikuluihin ja edellyttäisi osakkaalta erityistä asiantuntemusta tai asiamiehen apua. Kunnan tielautakunnan tilalle pitäisi perustaa maakunnallinen tai kuntien yhteinen väliporras käsittelemään tiekuntien päätöksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.