Kunnanhallitus, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kunnanvaltuuston itsearviointi päättyvältä valtuustokaudelta (lisäpykälä)

PuuDno-2017-19

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuuston jäsenille toteutettiin itsearviointikysely päättyvästä valtuustokaudesta. Kysely toteutettiin verkkokyselynä joulu-helmikuun aikana. 21 valtuutetusta 16 (76,2 %) aloitti kyselyyn vastaamiseen, ja loppuun saakka vastasi 14 valtuutettua (66,7 %). Vastaava kysely toteutettiin myös edellisen valtuustokauden päätteeksi, ja aineistoja voidaan siten verrata toisiinsa.

Ehkä merkittävin huomio on se, että vastausten keskihajonta on erittäin monissa osioissa kasvanut. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että päättäjien käsitykset valtuuston toiminnasta poikkeavat toisistaan enemmän kuin aiemmin.

Kyselyn myönteisenä lopputuloksena oli se, että minkään kysymyksen osalta päättäjien arvio ei ollut selvästi negatiivinen.

Minkään kysymyksen osalta vastausten keskiarvojen muutokset eivät olleet erityisen radikaaleja, mutta seuraavien asioiden osalta valtuusto arvioi kehityksen menneen huonompaan suuntaan (raportin x-akseli):

  • asukkaiden ja palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuudet
  • kunnan ja naapurikuntien yhteistyö
  • valtuustoryhmien omien palaverien toimivuus
  • yhteisten pelisääntöjen olemassaolo ja niistä kiinnipitäminen

Oheismateriaalina kyselyn tulokset sekä vertailu edelliseen valtuustoarviointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä valtuustoarvioinnin tulokset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.