Kunnanhallitus, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen rakennustarkastaja Heikki Virralle (lisäpykälä)

PuuDno-2017-34

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan rakennustarkastajan virassa oleva Heikki Virta hakee virkavapautta ajalle 13.3.-12.9.2017. Virta on tullut valituksi Rantasalmen kunnan ympäristöpäälliköksi ja hakee Puumalan kunnalta virkavapautta uuden virkasuhteensa koeajan ajaksi. Virran tuleviin tehtäviin kuuluu Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaminen, eli tehtävät vastaavat hänen nykyisiä tehtäviään, mutta laajemmalla toimialueella. Virta on esittänyt lukuisia eri perusteluja vapaan myöntämiseksi. Hakemus perusteluineen sekä teknisen johtajan antama lausunto oheismateriaalina.

Harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntää työntekijän tai viranhaltijan esimies. Vastuuhenkilöiden, joihin Virta myös lukeutuu, yli 3 kuukauden mittaisen vapaan myöntää kuitenkin se, joka tekee henkilövalinnan. Kyseessä olevassa tapauksessa toimivaltainen viranomainen on siis tekninen lautakunta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26-28 § mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty.

Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Mikäli virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä tai virkavapaa voidaan viranhaltijan kirjallisella suostumuksella myöntää muullakin tavalla. Jos viranhaltija on ollut poissa virantoimituksesta eikä hänelle ole myönnetty virkavapaata, poissaolo merkitään jälkikäteen virkavapaaksi, mikäli työnantaja toteaa poissaolon johtuneen ylivoimaisesta esteestä tai muusta pätevästä syystä.

Virkavapaan keskeyttäminen tai peruuttaminen viranhaltijan pyynnöstä on työnantajan harkinnassa, jollei laissa toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Virkavapaa keskeytyy siksi ajaksi, kun virkavapaana oleva viranhaltija suostumuksensa perusteella perustellusta syystä määrätään suorittamaan joitakin virkatehtäviä. Jos virkavapaata käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty, virkavapaa voidaan keskeyttää tai peruuttaa. Ennen päätöksen tekemistä viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Puumalan kunta on kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen V luvun 12 § 3. momentin mukaisesti hyväksynyt 26.3.2012 § 50 yhdenmukaiset käytännöt, joiden mukaan harkinnanvaraista työ- ja virkavapaata voidaan myöntää toiseen työpaikkaan määräaikaisesti siirtyvälle vain, mikäli määräaikaisesta tehtävästä voidaan katsoa olevan hyötyä henkilön osaamiselle hänen palatessaan takaisin Puumalan kunnan palvelukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. erikoistumista tai nykyisiä työtehtäviä haastavampia työtehtäviä. Vapaa voidaan edellä mainitussa tilanteessa myöntää myös henkilökohtaisesta ja tarpeeseen tosiasiallisesti vaikuttavasta syystä, joka voi olla esimerkiksi hakijan puolison määräaikainen työkomennus toiselle paikkakunnalle.

Toiseen, vakituiseen työpaikkaan siirtyvälle vapaata ei myönnetä, ellei henkilön palaamista kunnan palvelukseen voida pitää todennäköisenä esimerkiksi edellä mainituista perhesyistä johtuen.

Muista syistä johtuvat harkinnanvaraiset vapaat myönnetään esimiehen harkinnan mukaan työntekijän henkilökohtaisen tarpeen ja tehtävien hoitamisen edellyttämien seikkojen, kuten sijaistarpeen ja tehtävän täyttämisen mahdollisuuden, perusteella.

Näistä linjauksista voidaan poiketa yksittäistapauksissa ainoastaan perustellusta syystä kunnanhallituksen erityisellä luvalla.

Harkinnanvaraisen vapaan myöntäminen toisen työnantajan palvelukseen siirtyvälle on siis poikkeava menettely. Käytännössä ongelmia työyksikölle ja työnantajalle voi aiheuttaa sopivan sijaisen saatavuus ja pätevyys sekä sijaisen mahdollisesti heikompi sitoutuminen työtehtävään ja työnantajaan. Lisäksi tehtävään joudutaan hakemaan viranhaltijaa mahdollisesti kahteen eri kertaan, mikä tuo myös vähäisiksi arvioitavia rekrytointikustannuksia. Linjausten tehtävänä on varmistaa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu samankaltaisissa tilanteissa.

Ohjeistuksesta on haettu poikkeusta kerran, jolloin linjauksista päätettiin poiketa. Tuolloin perusluina oli se, että työntekijän uusi tehtävä lisäsi hänen osaamista myös nykyisessä työssään, ja kyse oli työnkierrosta nykyiseen työhön nähden. Vaikka kyseessä oli tuolloinkin vakituinen työtehtävä, muodostivat perustelut kokonaisuutena syyn poiketa kunnanhallituksen yleislinjauksesta. Lisäksi vapaa myönnettiin selvästi koeaikaa pidemmäksi ajaksi, kahdeksi vuodeksi. Viranhaltijalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta palata takaisin työhön ennen vapaan päättymistä, mikäli uusi työ- tai virkasuhde esimerkiksi koeajan aikana katkeaisi. Pidempi vapaa puolestaan parantaa työnantajan mahdollisuuksia löytää tehtävään siihen sitoutunut sijainen, esimerkiksi myös muualta kuin läheiseltä työssäkäyntialueelta.

Virran osalta uusi virkatehtävä on nykyistä haastavampi, mutta kyse ei kuitenkaan ole esimerkiksi työnkierrosta selvästi toisenlaisiin työtehtäviin, kuten edellä mainitussa tapauksessa on ollut. Lähtökohtaisesti ei voida siis pitää todennäköisenä, että toiseen työhön siirtymisen tavoitteena voisi olla ammattitaidon kasvattaminen nykyisen virkasuhteen hoitamisessa, vaan uuteen virkaan siirrytään tavoitteena jäädä siihen pysyvästi.

Hakemuksessa on viitattu siihen, että aiemmin määräaikaiseen vastaavaan virkasuhteeseen oli hyvin hakijoita, kunta voisi selvittää rakennusvalvonnan yhteistyötä Virran uuden työnantajan kanssa, Rantasalmen kunta voisi kevään aikana myydä Virran työpanosta rakennuslupien päätösten tekemiseen 0,5 työpäivää/viikko ja lisäksi perusteluissa viitattiin kunnan aiempiin vastaaviin päätöksiin vuosilta 2016 ja 2010.

Kunta on käynyt 1.1.2017 pääosiltaan voimaan astuneen organisaatiouudistuksen yhteydessä läpi mahdollisuutta liittyä Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan yhteiseen ympäristövalvontaan. Asiasta on myös neuvoteltu kuntien kesken vuonna 2015. Organisaatiouudistuksen yhteydessä ei kuitenkaan nähty tuolloin tarpeellisena edetä valmistelussa. Hallituksen esitysluonnoksessa maankuntalaiksi on puolestaan todettu, että kunnat voivat kaikkien kuntien yhteisellä päätöksellä siirtää rakennusvalvonnan tehtävät maakunnille. Yhteiseen rakennusvalvontaan siirtymistä voidaan toki siis selvittää, mutta se ei tässä yhteydessä ole relevantti peruste virkavapaan myöntämiseksi.

Harkinnanvaraisen vapaan myöntäminen toiseen tehtävään siirtymiseksi, erityisesti koeajan ajaksi, on lähtökohtaisesti poikkeuksellinen menettely. Myöntämisen tulee perustua sekä työntekijän että työnantajan intresseihin. Edellä ei ole voitu osoittaa, että vapaan myöntäminen voisi automaattisesti johtaa työnantajan kannalta parempaan lopputulokseen kuin myöntämättä jättäminen. Toisaalta mikäli kunnalla on todennäköiset edellytykset turvata tehtävien hoito myös virkavapaan aikana, ei kunnalla periaatteessa ole myöskään syytä olla myöntämättä virkavapaata. Mahdollisuus viranomaisyhteistyöhön Rantasalmen kunnan kanssa tukee virkavapaan myöntämistä.

Edellä mainitusta johtuen voidaan katsoa, että vapaa voidaan myöntää, edellyttäen kuitenkin, että kunnalla on vapaata myönnettäessä selvyys siitä, että tehtävään saadaan pätevä viransijainen.

Hakemus liitteineen ja teknisen johtajan lausunto oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle oikeuden myöntää rakennustarkastaja Heikki Virralle hänen anomansa harkinnanvarainen virkavapaus, edellyttäen kuitenkin, että vapaasta päättämisen yhteydessä on varmuus, että virkavapaan ajaksi tehtävään löytyy pätevä sijainen. Teknisen toimialan tulee käynnistää sijaisen rekrytointi välittömästi.

Tämän lisäksi tekninen johtaja oikeutetaan tarvittaessa solmimaan sopimus Rantasalmen kunnan kanssa välttämättömien viranomaistehtävien hoitamisesta ennen sijaisen virkasuhteen käynnistymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heikki Virta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00