Kunnanhallitus, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Haapaselän osayleiskaavan päivitysehdotuksen nähtäville asettaminen

PuuDno-2017-52

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu.

Haapaselän osayleiskaavan päivityksen suunnittelualueena on 18.3.2002 hyväksytyn Haapaselän osayleiskaavan mukainen alue. Kaava-alueeseen kuuluu Saimaan vesistön lisäksi myös sisäjärvet Ryhäläntien itäpuolelta, Viljakansaaren länsiosasta ja Partalansaaresta.

Kaavan päivittäminen toteutetaan voimassa olevan kaavan tavoitteiden ja mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Voimassa olevaa yleiskaavaa ei muuteta, ellei muuttamiseen ole jokin erityinen syy. Rakennuspaikkojen lukumäärä ei muutu kaavan päivittämisessä. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus hakea kaavamuutoksia. Maanomistajien hakemuksesta tehtävistä kaavamuutoksista peritään maksu.

Yleiskaava ei ole voimassa niillä alueilla, joilla on ranta-asemakaava. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa uutta tai muutettaessa aiemmin voimaan tullutta ranta-asemakaavaa.

Kaavaan on tehty viranomaisten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia. Luonnonsuojelulakiin perustuvat rakennuspaikkojen siirto- ja korvausesitykset sisältyvät kaavaehdotukseen. Yhtä rakennuspaikkaa ehdotetaan siirrettäväksi taajamayleiskaavan alueelle.

Kaavan laatijana toimii kehitysjohtaja Simo Kaksonen Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä 12.4. – 13.5.2013. Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut julkisesti nähtävänä 19.5. – 30.6.2016.

Kaavaselostus, kaavamääräykset, kohteiden indeksikartta ja luonnosvaiheen vastineet ovat oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. Asettaa Haapaselän osayleiskaavan päivittämisen kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti.

2. Pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa nimetyiltä viranomaisilta.

3. Tiedottaa nähtävillä olosta Puumala-lehdessä, ilmoitustaululla ja internet –sivuilla.

4. Lähettää tiedotuskirjeet maanomistajille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.