Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Puumalan itäosien yleiskaavan muutos tiloilla 623-430-2-40 (osa) ja 623-430-2-47 (osa)

PuuDno-2022-50

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Alueelle on tarkoitus laatia Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan muutos. Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta kahden RA-rakennuspaikan (loma-asuntoalueen) aluerajauksien muuttamista erityisesti rakentamattoman rakennuspaikan osalta.

Maanomistaja suunnittelee pienen vierasaitan rakentamista paikkaan, jossa ei ole tällä hetkellä rakennusoikeutta. Voimassa olevan rantayleiskaavan mukaan aitan toivottu paikka sijoittuu Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-1), jonne ei voi rakentaa lomarakentamiseen liittyviä rakennuksia. Kaavamuutoksella siis tulee tutkia mahdollisuutta erityisesti rakentamattoman loma-asuntoalueen (RA) aluerajauksen muuttamiseen. Hakijan omistamiin kiinteistöihin kohdistuu kaksi RA-rakennuspaikkaa eli rakennusoikeutta on jo ennestään alueella olemassa. Kaavamuutoksessa rakennusoikeutta sijoitellaan kaavan toteuttamisen kannalta järkevämmin.

Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Karttaako Oy:n laatimat kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa vireille tulleen Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa osayleiskaavaa Pellilän kylällä kiinteistön 623-430-2-40 (osa) ja 623-430-2-47 rantarakennuspaikkojen osalta. Muutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta.

Tarkasteltavana olevalle tilalle on osoitettu kaavassa kaksi rakentamatonta loma-asunnon rantarakennuspaikkaa (RA). Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia toisen rantarakennuspaikan siirtämistä paremmalle sijainnille vierasaitan rakentamista varten.

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 16.3.-19.4.2022. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 19 §:ssä säädetään kaavaehdotuksen julkisesti nähtävillä pitämisestä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot MRA 20 §:n sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan Puumalan kunnan internet-sivuilla ja ilmoitustaululla. Nähtävillä olosta tiedotetaan kaavoitettavan alueen naapurikiinteistöjen omistajia kirjeitse. Aineisto on nähtävillä Puumalan kunnan internet-sivuilla ja teknisessä toimistossa (Keskustie 14). Viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Karttaako Oy:n laatimat kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Puumalan itä-osien osayleiskaavan muutoksen kaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 § mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Naapureille lähetetään kirje. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kaavan suunnittelualue sijaitsee Puumalan Rongonsalmella Lieviskän länsipuolella ja Viljakansaaren itäpuolella, aivan Rongonsalmen lossin tuntumassa.

Kaavamuutoksen pääasiallisena tavoitteena on siirtää rakentamaton rakennuspaikka paremmalle sijainnille pienehkön vierasaitan rakentamista varten.  

Siirron jälkeen kyseinen rakennuspaikka ja hakijan omistama toinen rakennuspaikka muodostaisivat jatkossa paremmin rakennuspaikkojen kokonaisuuden. Yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan pituus ei muutu suhteessa alkuperäiseen kaavaratkaisuun.

Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Uusia rakennuspaikkoja ei muodosteta, vaan olemassa olevat rakennusoikeudet siirretään toteuttamisen kannalta parempaan paikkaan.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.2.2022 asettaa vireille tulleen Puumalan itäosien rantaosayleiskaavan muutoksen tiloilla 623-430-2-40 (osa) ja 623-430-2-47 (osa) valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä Puumalan kunnan teknisellä osastolla sekä kunnan verkkosivuilla 16.3-19.4.2022.

Asiassa ei nähtävillä olon aikana saapunut yhtään lausuntoa tai mielipidettä. ELY-keskus ilmoitti sähköpostitse 9.8.2022, että sillä ollut kaavaehdotukseen huomautettavaa.

Näin ollen kaavaluonnokseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia, vaan se voidaan viedä sellaisenaan ehdotuksena prosessissa eteenpäin.

Karttaako Oy:n laatimat kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 18.5.2022 päivätyn ja 24.8.2022 päivitetyn Puumalan itäosien yleiskaavan muutoksen tiloilla 623-430-2-40 (osa) ja 623-430-2-47 (osa).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.