Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Lieviskänkosken vesistökunnostuksen esiselvityksen loppuraportti

PuuDno-2021-140

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Lieviskänjoen vesistökunnostuksen esiselvitys on valmistunut. Selvitys on Puumalan kunnan ja Ruokolahden kunnan yhdessä tilaama ja sen kustannus oli 4 800 euroa, joka jaetaan kuntien kesken. 

Lieviskänjoen melontareitti on alueellisesti merkittävä, erämainen melontakohde. Joen suhteellisen hidas virtaus tekee siitä turvallisen melontakohteen myös vähemmän melontaa harjoittaneille. Lisäksi suojainen joki mahdollistaa turvallisen melonnan myös tuulisilla säillä. Lähimmät vastaavat melontareitit sijaitsevat suhteellisen kaukana, koska Saimaan vaikutuksesta alueella ei ole paljoa melontaan sopivia, helposti melottavia jokireittejä. Osana esiselvitystä on tuotettu myös lyhyt selvitys Lieviskänjoen kulttuurihistoriasta ja vesireiteistä (liite).

Esiselvityksessä on selvitetty rantautumispaikkoja, kasvustoa, kunnostustarpeita, veisitönsuojelullisia toimenpiteitä sekä tehty kustannusarviota. Puumalan kunnan alueelle kunnostustarpeista sijoittuu Lieviskänjärven yläpäähän sijoittuva rantautumispaikka, Lieviskänjoen kasvuston poisto, Mikonpolven laavu ja Päähiekka. Puumalan kunnan ja Sulkavan kunnan raja kulkee Lieviskänjoessa. Em. kohteet ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä koko melontareitin kannalta. 

Selvityksen tehnyt Ossi Kokki on esitellyt raporttia 8.9. viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Palaverissa sovittiin, että syyskuun 2022 loppuun mennessä Puumalan ja Ruokolahden kunnissa on tehtynä periaatepäätös siitä, lähdetäänkö kunnostustoimia hankkeistamaan, mikä olisi rahoituslähde ja millä taholla on vetovastuu. 

Selvitysmateriaalit ovat liitteinä ja oheismateriaaleina.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee liitteen 1 mukaisen esiselvityksen tietoonsa saatetuksi ja käy keskustelun jatkotoimista. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ossi Kokki, markkinointipäällikkö, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.