Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan yhteistoiminta järjestetään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaan.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu enintään 10 jäsentä, joista neljä edustaa työnantajaa ja kuusi henkilöstöä. Yksi työnantajan edustajista on työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden edustajista kaksi on työsouojeluvaltuutettuja ja enintään neljä työtekijäjärjestöjen edustajia, jotka ovat pääsopijajärjestöjen tai niiden alayhdistysten nimeämiä. Kukin järjestö tai kunnallisen yt-lain 3 § 2 momentin mukainen henkilöstöryhmä voi nimetä toimielimeen jäsenen. Kaikille jäsenille nimetään varajäsenet. Työsuojeluvaltuutettujen varajäseninä toimivat varavaltuutetut.

Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorovuosin työnantajaa ja työntekijää edustavista henkilöistä. Vuonna 2016 puheenjohtajavuorossa oli työnantajan edustaja ja vuonna 2017 puheenjohtajavuorossa on työntekijäjärjestöjen edustaja.

Tasa-arvolain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen yhteistyötoimikuntaan työsuojelupäällikön lisäksi kolme työnantajan edustajaa ja heidän varaedustajat.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yhteistyötoimikuntaan toimikaudekseen edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat seuraavasti: 

Edustajat: Varaedustajat:
   
Matias Hilden Kimmo Hagman
Minna Korhonen Olli Luukkonen
Seija Ikonen Laura Pitkonen

 

Tiedoksi

Valitut edustajat, talouspalvelut/palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat