Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Tilojen Pirttimäki ja Häkkisenpaikka puunmyynti ja uudistustyöt

PuuDno-2017-149

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan omistamien Pirttimäki ja Häkkisenpaikka -nimisten tilojen puunmyynnistä ja uudistustöistä on pyydetty tarjoukset 14.5.2017 seuraavilta tahoilta:

Koskitukki Oy, Juha Kiljunen, Ruokopuu Forest Oy, Stora Enso Oyj, UPM Kymmene Oyj,  Harvestia Oy, MetsäGroup, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry ja Versowood Oy.

Määräaikaan, 26.5.2017 klo 16.00, mennessä tarjouksen jättivät Stora Enso Oyj, MetsäGroup, UPM Kymmene Oyj sekä yhteistarjouksena Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry ja Versowood Oy.

Tarjoukset avattiin ja niiden vertailu suoritettiin 29.5.2017 klo 13.00–13.20, liitteenä avauspöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko.

Kohteissa on avohakkuuta noin viidellä hehtaarilla, harvennushakkuuta noin 20 hehtaarilla ja ensiharvennusta vajaalla 30 hehtaarilla. Uudistustyöt sisältävät kaivurimätästystä ja taimenistutusta. Vastuurajapintojen takia hakkuut ja uudistustoimet kannattaa tilata samalta toimijalta. Vertailutaulukossa on MetsäGroupin uudistustoimista esitetty hinta myös muiden tarjoajien kanssa yhteneväisellä taimimäärällä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä MetsäGroupin 22.5.2017 päivätyt tarjoukset puunmyynnin pystykaupasta ja metsänhoitotöistä. Puunmyyntitarjouksen arvioitu kokonaissumma on 129 573,50 euroa ja tarjous metsänuudistustoimista 5891,71 euroa. 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, teknisten palvelujen toimiala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat