Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2014 - 2017 arviointi

PuuDno-2017-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 - 2017  laadittiin Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman 2014 - 2017 pohjalta ja se hyväksyttiin valtuustossa 8.12.2014 § 38. Puumalan hyvinvointisuunnitelmassa kuvattiin puumalalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa eri indikaattorien, kouluterveyskyselyn, kunnan strategian sekä kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman pohjalta. Siinä kuvattiin myös kunnan tarjoamia palveluja lapsille, nuorille ja perheille. Suunnitelmaan kirjattiin kolme perustavoitetta, jotka olivat samat kuin Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelmassa:

  1. lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhtenäiset käytännöt,
  2. lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden edistäminen sekä
  3. ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen.

Jokaiselle tavoitteelle asetettiin toimenpiteet, mittarit, aikataulu ja tarvittava resurssointi sekä vastuuhenkilöt/-tahot.

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät ovat toteuttaneet hyvinvointisuunnitelmaa. Nuorisolain mukainen moniammatillinen yhteistyöryhmä Orvokki sekä hyvinvointipalvelujen johtoryhmä on arvioinut hyvinvointisuunnitelman toteutumista.

Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2014 - 2017 arviointi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arvioinnin tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arvioinnin tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat