Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Menettelytavat rekrytointien suorittamiseen

PuuDno-2017-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan rekrytointikäytännöt on edellisen kerran linjattu kunnanhallituksen päätöksellä 26.3.2012 § 51. Ohjeita on perusteltua muuttaa, johtuen mm. kuntalain muutoksista 1.6.2017 alkaen. Ohjeistukseen on tehty vähäisiä muutoksia, ja siihen on lisätty menettelytavat ns. sisäisten siirtojen valmistelun osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Yhteistyötoimikunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen kunnan rekrytointikäytännöiksi.

1. Virkaa täytettäessä viran auki julistava viranhaltija tai toimielin arvioi tapauskohtaisesti haun laajuuden ja hakuajan pituuden lain asettamien rajojen mukaisesti. Hakuilmoitus tulee julkaista/kuuluttaa vähintään kunnan internet-sivuilla. Virkojen osalta tulee tämän lisäksi hyödyntää ainakin TE-palvelujen verkkosivuja ja Puumala-lehteä, ellei näiden kanavien sivuuttaminen ole perusteltua. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa hyödyntää muita viestintäkanavia.

2. Vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden osalta noudatetaan lähtökohtaisesti samoja käytäntöjä kuin virkoja täytettäessä. Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet julistetaan yleisesti haettavaksi, ellei tehtävään ole käytettävissä esimerkiksi pitkään määräaikaisissa työsuhteissa ollutta kunnan henkilökuntaa.

3. Määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden, osa-aikaisten tehtävien sekä sijaisuuksien osalta esimies voi vapaasti valita parhaan mahdollisen rekrytointitavan. Yli kuuden kuukauden määräaikaisia työ- ja virkasuhteita täytettäessä tulisi suosia julkista hakua.

4. Edellä mainituista käytännöistä voidaan poiketa lain sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on perusteltu ja kunnan edun mukainen syy.

5. Kunnanjohtajalta tulee edelleen kysyä täyttölupa jokaista vakituista ja yli 6 kk:n määräaikaista rekrytointia varten. Kunnanjohtaja voi myöntää luvan esimerkiksi sähköpostitse tai muuten kirjallisesti.

6. Niin sanotuissa sisäisissä siirroissa, joissa tavoitteena on löytää tehtävään valittava henkilö kunnan sisältä niin, että henkilön aiempaa virkaa tai työtehtävää ei täytetä, on ensisijaisesti keskeistä se, että valintaprosessi on avoin. Valitsevan viranhaltijan tulee saattaa parhaaksi katsomallaan tavalla avoin tehtävä kaikkien potentiaalisten hakijoiden tietoon esimerkiksi sähköpostilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat