Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Lausunto Katosselän-Tolvanselän luonnonsuojelualueen järjestyssäännöstä

PuuDno-2017-45

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Metsähallitus on laatinut Puumalan ja Sulkavan kunnissa sijaitsevalle Katosselän – Tolvanselän luonnonsuojelualueelle luonnonsuojelulain 20 §:n mukaisen järjestyssäännön. Suojelun perusteet ovat Saimaan alueen saaristoluonnon, saimaannorpan elinympäristön ja Etelä-Suomen järvi-, ranta-, metsä- ja kallioluonnon suojeleminen ja hoitaminen ja niiden eliöstön säilyttäminen luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaaminen ja ennalleen saattaminen, perinnemaisemien ylläpitäminen sekä retkeily, opetus ja tutkimus. 

Järjestyssäännöllä mm. rajoitetaan talviaikaista liikkumista saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaamiseksi.

Metsähallitus pyytää kunnalta lausuntoa järjestyssäännöstä.

Järjestyssääntö on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Katosselän - Tolvanselän luonnonsuojelualueen järjestyssäännöstä.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Puumalan kunta toteaa lausuntonaan, että liikkumisrajoitusalue olisi syytä rajata kattamaan vain 10 metriä rannasta ehdotetun 50 metrin sijaan. Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu ehdotus.

Tiedoksi

Metsähallitus, Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat