Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kunnanvaltuuston kokouksen 12.6.2017 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2017-33

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 § :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 25 toimittanut hyvinvointilautakunnan vaalin. Vaalissa on Irja Piskosen varajäseneksi valittu Leena Puttonen. Puttosella on määräaikainen, mutta yli 6 kuukautta kestävä työsopimus Puumalan kunnan kanssa, ja työtehtävä sijoittuu mainitun lautakunnan alaisuuteen. Kuntalain 76 § ja 78 § johdosta Puttosta ei täten voida pitää vaalikelpoisena mainittuun lautakuntaan, joten päätös on todettava lainvastaiseksi.

Toimeen valitun luottamushenkilön on kuitenkin hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos kunnanhallitus on jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että

1 . Kunnanvaltuuston 12.6.2017 § 25 suorittamassa hyvinvointilautakunnan vaalissa on toimielimen varajäseneksi valittu vaalikelvoton henkilö. Kunnanhallitus päättää siten palauttaa asian valtuuston uudelleen käsiteltäväksi, ja pysyttää mainitussa asiassa aiemmin antamansa päätösehdotuksen.

2. kunnanvaltuuston 12.6.2017 seuraavat päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 20 Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali
- ote: valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 21 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019
- ote: valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 22 Kunnanhallituksen jäsenten vaali
- ote: valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 23 Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
- ote: valitut jäsenet
- tiedoksi: tarkastuslautakunnan esittelijä/sihteeri, talouspalvelu/palkat
§ 24 Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali
- ote: valitut jäsenet
- tiedoksi: keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteeri, talouspalvelu/palkat
§ 26 Teknisen lautakunnan jäsenten vaali
- ote: valitut jäsenet
- tiedoksi: tekninen johtaja, talouspalvelu/palkat
§ 27 Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten valinta
- ote: Etelä-Savon käräjäoikeus, valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 28 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta
- ote: Maanmittauslaitos, valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 29 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen valinta
- ote: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 30 Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta
- ote: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 31 Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksen jäsenen valinta
- ote: Etelä-Savon maakuntaliitto, valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 32 Itä-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta
- ote: Itä-Suomen poliisin neuvottelukunta, valitut jäsenet
- tiedoksi: talouspalvelu/palkat
§ 33 Henkilöstöraportti 2016
- tiedoksi: esimiehet
§ 34 Arviointikertomus vuodelta 2016
- Merkittiin tiedoksi
§ 35 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
- Merkittiin tiedoksi, ei toimenpiteitä
§ 36 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2016
- tiedoksi: esimiehet
§ 37 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen ja kunnan muiden ilmoitusten julkaiseminen
- tiedoksi: kohta 1) valtuutetut, puolueiden ensimmäiset varavaltuutetut, tarkastuslautakunta, kohta 2) esimiehet
§ 38 Vuosikolmannesraportti tilanteesta 30.4.2017
- tiedoksi: esimiehet
§ 39 Ikääntyneen väestön tukemiseksi tehdyn suunnitelman toteuma 2017
- Merkitään tiedoksi,
§ 40 KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: lasten kotihoidon kuntalisän käyttöön ottamiseksi Puumalan kunnassa
- 19.6.2017 kunnanhallituksen käsittelyssä.


 


 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat