Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 19.6.2017 lukien

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.


Kunnanhallitus on 30.1.2017 §:ssä 4 päättänyt, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen. Mikäli pöytäkirjaa ei voida tarkastaa heti kokouksen jälkeen, pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan erikseen sovittuna ajankohtana kuitenkin ennen nähtävänä pitoa.
Pöytäkirjat ovat nähtävillä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, kunnan yhteispalvelupisteessä kokousta seuraavana keskiviikkona klo 9.00 - 15.00 tai tämän päivän sattuessa kunnantalon kiinniolopäiväksi, tätä päivää seuraavana aukiolopäivänä.

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainostaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja valitusajan päättyessä.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa (asianosainen) tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 21.6.2017 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksen mukaan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kasanen ja Keijo Montonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kasanen ja Olli Luukkonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat