Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kunnan osuus joukkoliikenteen rahoituksesta vuosina 2017-2018

PuuDno-2017-151

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja alueen kuntien välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 14.4.2014 ja on voimassa toistaiseksi. Waltti-järjestelmän ollessa käytössä sopimukseen liitetään vuosittain ELY-keskuksen ja kunnan välinen joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma.

ELY-keskus on rahoittanut hankkimansa joukkoliikenteet kokonaan ensimmäisellä ajokaudella 6.6.2016-3.6.2017. Koska ELY-keskuksen määräraha vähenee, ei nykyisen laajuista joukkoliikennettä pystytä tarjoamaan ilman kuntien mukaantuloa. Ajokaudelle 4.6.2017-2.6.2018 ELY-keskus esittää kuntien yhteenlasketuksi rahoitusosuudeksi 10 %. Kuntien osuus jakautuisi vielä siten, että keskuskaupunkien osuus on 20% ja jäljelle jäävä 80 % jaettaisi kaikille kunnille tasaosuuksin. Kesästä 2018 alkaen kuntien maksuosuus kokonaiskustannuksista olisi 20%. Mikäli kunta ei lähde rahoittamaan joukkoliikenteen hankintoja, joutuu ELY-keskus karsimaan linja-autovuoroja entisestään.

Puumalan kunnan rahoitusosuus ELY-keskuksen liikenteiden hankintojen osalta ajokaudelle 4.6.2017 - 2.6.2018 olisi 4032 euroa. Joukkoliikenteen talousarvioon on varattu määräraha tätä varten.

ELY-keskus esittää, että Puumalan kunta hyväksyy rahoitussuunnitelman osaksi jo aiemmin solmittua yhteistyösopimusta. Päätös pyydetään tekemään 30.9.2017 mennessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ely-keskuksen esityksen Puumalan kunnan rahoitusosuudeksi ajokaudelle 4.6.2017 - 2.6.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus/Satu Huttunen, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat