Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että pykälä § 128  käsitellään pykälän 107 jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat