Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Keskustien perusparannus ja urakkatarjoukset

PuuDno-2017-152

Kuvaus

Puumalan pääväylän Keskustien perusparannukseen varattiin vuoden 2017 talousarvion investointiosaan 430 000 euron määräraha. Tuolloin budjettiin varattu määräraha perustui syksyllä 2016 tehtyyn, Wise Groupin laatimaan kustannusarvioon. Kunnanhallitus hyväksyi Rambollin laatimat Keskustien perusparannuksen tarkat suunnitelmat kokouksessaan 18.4.2017. Näiden suunnitelmien yhteydessä laaditussa kustannusarviossa vielä arvioitiin, että valtuuston myöntämä määräraha voisi riittää perusparannuksen toteuttamiseen, joskin hyvin niukasti.

Suunnitelmien mukaisesta urakasta on pyydetty tarjouksia julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa. Tarjouspyynnöt lähetettiin 16.5.2017 ja lisäkirje 1 2.6.2017. Tarjouksia määrähetkeen, 13.6.2017 klo 12.00, mennessä tuli kaksi. Urakkatarjousten avauskokous pidettiin 13.6.2017 klo 12.00–13.29, urakkatarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Urakkatarjouksia pyydettiin kaksi vaihtoehtoa:

1.suunnitelma-asiakirjojen mukaisella sisällöllä sekä

2. ratkaisulla, jossa kevyen liikenteen väylien asfaltointia ei uusittaisi ja jossa nykyiset kenttäkiveykset vain korjattaisiin ja puhdistettaisiin.

Näistä vaihtoehdoista ensin mainittu on kannatettavampi, koska vanhan, melko huonokuntoisen kevyen liikenteen väylärakenteen jättäminen entiselleen ei ole järkevää ulkonäöllisesti eikä toiminnallisesti.

Edullisemman tarjouksen hinta 1-vaihtoehdolla on 561 750 euroa ja 2-vaihtoehdolla 493 390 euroa.

Pelkkä edullisempi urakkatarjous ylittää siis 1-vaihtoehdolla toteutettuna myönnetyn määrärahan 130 000 eurolla. Tämän lisäksi myös suunnittelulle ja rakennuttamiselle on syytä varata 20 000 euroa. Lisäksi on syytä varata mahdollisiin lisä- tai muutostöihin noin 50 000 euroa. Edellä mainituista syistä perusparannuksen toteuttaminen kunnanhallituksen aiemmin hyväksymien suunnitelmien ja toteutetun tarjouskilpailun mukaisesti vaatisi siten 200 000 euron määrärahan muutoksen valtuustolta.

Toisena vaihtoehtona on keskeyttää hankinta määrärahaylityksen vuoksi ja siirtää urakan toteuttaminen esimerkiksi vuodelle 2018, jolloin hankinta kilpailutettaisiin uudelleen, edellyttäen, että valtuusto myöntää hankintaan tarvittavan määrärahan. Väljemmällä aikataululla toteutettava kilpailutus voisi suotuisissa oloissa laskea kustannustasoa, joskaan tämä ei ole suinkaan varmaan, eikä välttämättä edes erityisen todennäköistä. Myös suunnitelmien päivittäminen olisi tässä välissä mahdollista, joskaan siitä mahdollisesti saatava kustannusalenema ei välttämättä ole kokonaistaloudellisesti mielekäs.

Yllä mainituista syistä on perusteltua, että Keskustien perusparannus toteutetaan alkuperäisen aikataulun ja kunnanhallituksen aiemmin hyväksymien suunnitelmien mukaisesti, edellyttäen, että valtuusto myöntää tarkoitukseen 200 000 euron lisämäärärahan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

1. tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää lisätä vuoden 2017 talousarvion investointiosan kustannuspaikalle 9831 (kadut, kirkonkylä) toimintamenoja 200 000 eurolla.

2. hyväksyä Maansiirto Backman Oy:n jättämän tarjouksen Keskustien perusparantamisesta ja tilata tarjouspyynnön mukaisen perusparannuksen, mukaan lukien kevyen liikenteen väylät, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pelkän päällystyksen kustannuksista tehdään lisäselvitys valtuuston kokoukseen mennessä.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat