Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Keskustien ja Vanhan Puumalantien asemakaavan muuttaminen maantiealueesta katualueeksi

PuuDno-2017-148

Kuvaus

Osa Keskustietä ja Vanhaa Puumalantietä on ollut maantiealuetta ja valtion omistuksessa. Valtio on vastannut kunnossa- ja puhtaanapidosta. Puumalan kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen välisten neuvottelujen perusteella tiet siirretään kunnan omistukseen ja kunnossapitoon, koska ne ovat pääasiallisesti paikallisessa käytössä ja luontevammin osa kunnan katuverkkoa kuin valtion maantietä. Hallinnollisia muutoksia varten on ollut tarpeen tehdä asemakaavamuutos. Kaduksi muutettava alue on sama kuin 16.4.2013 rekisteröidyssä maantien rajaamis- ja liittämistoimituksessa määritelty alue. Tonttien ja katualueen väliset rajat eivät siis muutu.

Kunnalle siirtyvän katualueen pituus on noin 1,5 kilometriä. Muutos tulee lisäämään vähäisesti kunnan katuverkoston vuotuisia ylläpitokustannuksia, jotka ovat viime vuosina olleet hieman alle 5000 euroa kilometriltä. Todennäköisesti lisäkustannus kasvavasta ylläpitoalueesta on kuitenkin nykyistä keskimääräistä kustannusta alhaisempi.

Asemakaavamuutoksen laatijana toimivat kehitysjohtaja Simo Kaksonen Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä ja kaavoitusinsinööri Antti Hirvikallio Tmi Hirvikallio Consultingista.

Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 19.1.2017. Osallistumis- ja arvioin­tisuunnitelma ja kaavaehdotus ovat olleet nähtävillä 4.5. – 5.6.2017.

Kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen lausunnosta on laadittu vastine, joka on liitteenä.

Kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastine lausuntoon ovat liitteinä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 12.6.2017 päivätyn Keskustien ja Vanhan Puumalantien asemakaavan muutoksen.

Keskustelun kuluessa Antti Kasanen ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Kunnanhallituksen jäsenet kannattivat tehtyä ehdotusta. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Antti Kasasen tekemän ehdotuksen.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat