Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Asemakaavan muuttaminen kiinteistöllä Hiekkaranta 623-414-3-123

PuuDno-2017-147

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan seurakunta on 1.6.2017 jättänyt hakemuksen asemakaavan muuttamisesta Puumalan kirkonkylän Kanttorilanrannassa. Alue sijaitsee kiinteistöllä Hiekkaranta 623-414-3-123 Sarkatien ja Lehtokujan länsipuolisella ranta-alueella. Kaavamuutoshakemuksen tavoitteena on muuttaa rakentamatonta ranta-aluetta asuinalueeksi.

Alueella on voimassa 2.3.1981 hyväksytty asemakaava, jossa alue on puistoa, leikkikenttä- ja venevalkama-aluetta.  30.6.2016 lainvoimaiseksi tulleessa taajamayleiskaavassa alue on asemakaavalla suunniteltavaa pientalovaltaista asuinaluetta, jonka jatkosuunnittelussa on otettava huomioon alueen maisema-arvot ja viheryhteystarpeet (AP-1). Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena, kun asemakaavaa muutetaan.

Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu 9.2.2017 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Kaava-alueen sijainti on esitetty karttaliitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen ns. Kanttorilanrannan alueella. Kunta ja seurakunta laativat kaavoitukseen ja kaavan totetuttamiseen liittyvän maankäyttösopimuksen sitten, kun kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä. Kunta vastaa kaavoitustyön kustannuksista, kuitenkin siten, että tämä huomioidaan maankäyttösopimuksen sopimuskorvausta määriteltäessä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen, jäsen Minna Korhonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen ja valtuuston puheenjohtaja Unto Pasanen poistuivat esteeellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyysperuste: Harri Kautonen, Minna Korhonen ja Erkki Luukkonen yhteisöjäävi. Unto Pasanen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.
Tämän pykälän puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Montonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan seurakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat