Kunnanhallitus, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Päiväkodin johtajan tehtävien uudelleenjärjestely 1.8.2018 alkaen

PuuDno-2018-130

Valmistelija

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Palvelujohtajan työtehtäviin on kuulunut päiväkodin hallinnollinen johtajuus 1.9.2016 alkaen. Työajasta 30 % on ollut päiväkodin johtajan tehtäviä ja 70 % palvelujohtajan tehtäviä (hyvinvointilautakunnan esittelijä, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja). Lisäksi palvelujohtaja toimii työsuojelupäällikkönä sekä kunnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa tai ollessa esteellinen. Palvelujohtaja on ollut päiväkodilla pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin. Todellinen työaika varhaiskasvatuksen tehtävissä on ollut n. 50 % kokonaistyöajasta.

Tänä aikana, kun palvelujohtaja on toiminut päiväkodin johtajana, on tullut esiin, että päiväkoti työyhteisönä tarvitsee joka päivä läsnäolevan lähijohtajan. Lisäksi laadukas varhaiskasvatus ja sen suunnitelmallinen kehittäminen vaatii päiväkodin johtajan työaikaa toiminnan havainnointiin ryhmissä sekä jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa. Kaksi päivää viikossa ei ole riittävä aika.

Palvelujohtaja ei ole pystynyt päiväkodin johtajana toimiessaan toimimaan täysipainoisesti hyvinvointipalvelujen toimialajohtajana. Toimialan suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityö on jäänyt lähes kokonaan tekemättä.

Palvelujohtajalla tulee myös olla aikaa yhdessä alaistensa vastuuhenkilöiden kanssa kehittää ao. vastuualuetta kunnan strategian mukaisesti. Tällä hetkellä vastuuhenkilöt ovat hyvin kuormittuneita siitä, että joutuvat täysin itsenäisesti kehittämään oman vastuualueensa toimintaa. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä myös siihen, että jokainen vastuuhenkilö kehittää omaa toimintaansa omaan suuntaansa eikä hyvinvointipalvelut kehity kokonaisuudessa.

Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, UNICEFin lapsiystävällinen kunta -hanke, eri vastuualueiden muut hankkeet ja rahoituksen hakeminen niihin sekä hyvinvointipalvelujen strategian työstäminen vaativat palvelujohtajan työpanosta ja ovat sekä hyvinvointipalvelujen että koko kunnan kehittämisen ja strategian toteutumisen kannalta erittäin tärkeitä.

Jos palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana, päiväkodille on haettava päiväkodin johtajaa. Puumalan kunnassa on olemassa päiväkodin johtajan virka, jota ei ole täytetty palvelujohtajan hoitaessa niitä tehtäviä.

Yksi vaihtoehto päiväkodin johtajan tehtäviksi on se, että päiväkodin johtajan työaika jakaantuu lapsiryhmässä tehtävään työhön (50 %) ja johtajan työhön (50 %). Tällöin päiväkotiin tarvitaan tällä hetkellä tiedossa olevan lapsimäärän mukaisesti 0,5 lastenhoitajan lisäresurssi. Tämän järjestelyn kustannukset olisivat n. 20.000 euroa vuodessa nykyistä mallia korkeammat.

Toisessa vaihtoehdossa päiväkodin johtajan tehtävät järjestettäisiin niin, että hän ei ole sidottu mihinkään lapsiryhmään vaan hoitaa henkilöstön sijaisuuksia 50 %:n työpanoksella. Tässä vaihtoehdossa päiväkotiin tarvitaan joko lastentarhanopettajan tai lastenhoitajan lisäresurssia. Tällöin kustannukset ovat n. 31.000 – 36.000 euroa vuodessa nykyistä järjestelyä korkeammat ammattinimikkeestä riippuen.

Mikäli päiväkodilla on erillinen johtaja, tulee Puumalan kunnan hallintosääntöön tehdä päätösvallan osalta seuraava lisäys:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa torstaina 14.6.2018 pidettävässä kokouksessa. Hyvinvointilautakunnan päätösehdotus on seuraava:

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta poistuu päiväkodin johtajan tehtävät. Palvelujohtajan uusia työtehtäviä ovat yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito. 
 2. Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018 lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta poistuu päiväkodin johtajan tehtävät. Palvelujohtajan uusia työtehtäviä ovat yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito. 
 2. Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018 lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunta tekemän ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa torstaina 14.6.2018 pitämässään kokouksessa.

Asian käsittelyn ajaksi palvelujohtaja Anne Julin poistui esteellisenä kokouksesta. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Laura Pitkonen esitti, että kunnanjohtajan esityksestä poistetaan kohdassa 1. palvelujohtajan uudet tehtävät (yhteistyötoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät, henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan organisointi ja Suomi.fi-palvelun tietojen ylläpito).
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Laura Pitkosen tekemän muutosehdotuksen.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

 

Hyvinvointilautakunnan päätös:

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen Laura Pitkosen tekemällä muutoksella.

Edelleen hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Hyvinvointilautakunnan päätösehdotus kunnanhallitukselle:

Kunnanhallitus päättää, että

 1. Palvelujohtaja ei toimi päiväkodin johtajana 1.8.2018 lukien eli palvelujohtajan viran työnkuvaa muutetaan siten, että työnkuvasta poistuu päiväkodin johtajan tehtävät.
 2. Päiväkotiin palkataan kokoaikainen päiväkodin johtaja 1.8.2018 lukien, joka on lapsiryhmässä 50 % työajastaan.
 3. Palvelujohtajan työnkuvaa ja tehtäviä tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 alussa.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan hyvinvointilautakunnan tekemän ehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavan lisäyksen:

17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta

Päiväkodin johtaja päättää:

 1. varhaiskasvatukseen otettavista lapsista hyvinvointilautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti sekä
 2. varhaiskasvatusmaksuista hyvinvointilautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00