Kunnanhallitus, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Kyläyhdistysten kohdeavustukset 2018

PuuDno-2018-20

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Maaseutupalvelujen talousarviossa on vuodelle 2018 varattu kyläyhdistysten kohdeavustuksiin 2000 euroa.

Kohdeavustuksia voidaan maksaa vain rekisteröityneille kyläyhdistyksille ja ne maksetaan hyväksyttyjä kuitteja vastaan enintään myönnettyyn määrään asti.

Kohdeavustusten haku päättyi 31.5.2018.

Kohdeavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 2 kpl:

Puumalan Veskansan kylät ry, 2500 €:

- Nettisivujen ylläpito
- Talvitapahtuma 24.2., avoimet kylät -päivä 9.6., saaristolaispäivä 14.7.
- Valtakunnalliseen kylätoimintapäiviin osallistuminen 31.8.-2.9.
- Kyläyhdistyksen 10-vuotisjuhlan järjestäminen

Lieviskän kyläyhdistys ry., 500 €:

- Laavun ja grillipaikan kunnostus
- Kesätapahtuman ja retken ilmoituskulut

Kohdeavustusta haettiin yhteensä 3000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kohdeavustuksia seuraavasti:

Puumalan Veskansan kylät ry 1500 €
Lieviskän kyläyhdistys ry 500 €

Kohdeavustukset maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan, jotka on toimitettava maaseutupalveluihin 30.12.2018 mennessä.

 

Kunnanhallituksen esityslistan lähettämisen jälkeen on käynyt ilmi, että Hurissalon kyläyhdistys ry on lähettänyt postitse avustushakemuksen Puumalan kuntaan. Avustushakemus on postitettu 20.5.2018. Puumalan kuntaan ei kuitenkaan ole saapunut hakemusta. Kyläyhdistyksen edustaja on ollut asiasta kuntaan yhteydessä sähköpostilla 17.6.2018 ja toimittanut hakemuksen sähköisesti.

Hurissalon kyläyhdistys ry hakee avustusta kyläyhdistysten kohdeavustuksiin osoitetuista varoista seuraaviin kohteisiin:

  • Uusintapainoksen ottamiseen ”Muistitietoja Hurissalon koulupiirin alueelta” – kirjasta. Kyseinen kirja on valmistunut kyläläisten yhteisenä tuotoksena kansalaisopiston piirissä vuonna 1984. Siitä on ollut painos loppu jo pitkän aikaa. Alueelle on muuttanut uusia asukkaita sekä ennen kaikkea vapaa-ajan asukkaita, joita alueen historia kiinnostaa. 328-sivuisen kirjan kopiointi maksaa noin 26 euroa kappaleelta. Tarkoitus olisi ottaa 50 kappaleen painos.
    Kirjaa varten yhdistys hakee kohdeavustusta 1 400 euroa.
  • Lisäksi yhdistys hakee avustusta defibrilaattorin (sydämen käynnistyslaite)hankintaan. Laitteen sijaintipaikkana olisi HurissaloTalo. Laitteen hankintaan yhdistys hakee avustusta 1 000 euroa.

Koska on ilmeistä, että kyläyhdistys on asianmukaisesti ja määräajassa hakenut avustusta eikä hakemuksen saapumatta jääminen ole heidän oma virheensä, olisi hakemus syytä huomioida kyläyhdistyksen kohdeavustuksia jaettaessa. Kyläyhdistysten kohdeavustuksiin on osoitettu talousarviossa yhteensä 2 000 euroa. 

 

Muutettu kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää myöntää kohdeavustuksia seuraavasti:

Puumalan Veskansan kylät ry 1 000 €
Lieviskän kyläyhdistys ry 500 €
Hurissalon kyläyhdistys ry 500 €

Kohdeavustukset maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan, jotka on toimitettava maaseutupalveluihin 30.12.2018 mennessä.

 

Kunnanhallituksen jäsen Seija Ikonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

Keskustelun kuluessa Antti Kasanen ehdotti, että määrärahaa korotettaisiin 500 euroa. Puumalan Veskansan kylät ry:lle myönnettäisiin alkuperäisen esityksen mukaisesti 1500 €, Lieviskän kyläyhdistys ry:lle 500 € ja Hurissalon kyläyhdistys ry:lle 500 €.
Minna Korhonen kannatti Antti Kasasen tekemää esitystä.

Laura Pitkonen ehdotti, että Hurissalon kyläyhdistys ry:n anomusta ei oteta käsittelyyn. Pitkosen ehdotuksen mukaan Puumalan Veskansan kylät ry:lle myönnettäisiin 1500 € ja Lieviskän kyläyhdistys ry:lle 500 €.
Olli Luukkonen kannatti Laura Pitkosen tekemää esitystä. 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua ehdotusta, jotka poikkeavat kunnanjohtajan muutetusta ehdotuksesta, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ensi äänestetään Antti Kasasen ja Laura Pitkosen tekemistä ehdotuksista.
Antti Kasasen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laura Pitkosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Antti Kasanen ja Minna Korhonen) ja 4 EI-ääntä (Harri Kautonen, Keijo Montonen, Laura Pitkonen, Olli Luukkonen).

Seuraavaksi äänestetään kunnanjohtajan muutetusta ehdotuksesta ja Laura Pitkosen tekemästä ehdotuksesta. Kunnanjohtajan muutettu ehdotus on JAA ja Laura Pitkosen tekemä ehdotus EI.
Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Harri Kautonen ja Minna Korhonen) ja 3 EI-ääntä (Keijo Montonen, Laura Pitkonen ja Olli Lukkonen) sekä 1 TYHJÄ -ääni (Antti Kasanen).

  

 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 3 - 2 Laura Pitkosen tekemän ehdotuksen.
Puumalan Veskansan kylät ry:lle myönnetään kohdeavustusta 1500 € ja Lieviskän kyläyhdistys ry.lle 500 €.

Tiedoksi

Lieviskän kyläyhdistys ry., Puumalan Veskansan kylät ry., Hurissalon kyläyhdistys ry.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00