Kunnanhallitus, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kiinteistö oy Puumalan Vuokratalojen investointi

PuuDno-2017-145

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan konserniohjeen (kunnanvaltuusto 2.5.2017 §13) kohdassa 4.5 linjataan kunnan ennakkokäsityksen pyytämisestä ja ilmoitusvelvollisuudesta.

Konserniohjeen mukaan aktiivinen tiedonantovelvollisuus edellyttää, että tytäryhteisöt tuovat riittävän ajoissa kunnanhallituksen tietoon ne asiat, joihin edellytetään kunnanhallituksen kannanottoa. Yhtiökokousten tai vastaavien koollekutsuminen ja esityslistojen lähettäminen on järjestettävä niin, että kunnanhallituksella on tilaisuus ottaa käsiteltäviin asioihin kantaa kokouksessaan, mikäli se on tarpeen. Siksi merkittävistä päätökseen tulevista asioista (mm. vaikutus 10 % liikevaihdosta, kolmasosaa henkilöstöstä ja merkittävät investoinnit) tulee tiedottaa konsernijohdolle jo ennen varsinaista esityslistan lähettämistä. Tytäryhtiöillä on ilmoitusvelvollisuus mm. merkittävästä tai poikkeuksellisesta, yli 100 000 euron investoinnista.

Puumalan kuntakonserniin kuuluva Kiinteistö Oy Puumalan Vuokratalot ilmoittaa kunnanhallitukselle, että yhtiö jatkaa osoitteesssa Peippotie 3-7 sisäänkäyntien katosten rakentamista. C ja D talojen sisäänkäyntikatokset on tehty n. 2 vuotta sitten ja nyt on vuorossa A ja B talojen katosten rakentaminen sekä piha-alueen kunnostus.

Hankkeen kustannusarvio on n. 100 000 euoa, johon taloyhtiö ei tarvitse ulkopuolista rahoitusta.

Tytäryhtiön kunnanhallitukselle osoittama ilmoitus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

  Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.