Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Poikkeamishakemus / Panibratyuk Konstantin

PuuDno-2017-101

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Konstantin Panibratyuk hakee poikkeamislupaa 84 kerrosneliömetrin autotallin rakentamiselle Puumalan kunnan Sipilänsaaren kylän kiinteistölle Saarenmaa, kiinteistötunnus 623-440-3-23, pinta-ala 9130 m2 ja osoite Arviosaartentie  226. Kiinteistö on oikeusvaikutteisen Puumalan itäosien yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). Kaavamääräyksen mukaan alueelle ei saa rakentaa lukuun ottamatta maatalouden, kalatalouden ja merenkulun kannalta välttämätöntä rakentamista ja yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen rakennelmien rakentamista. 

Naapurikiinteistön omistajaa on kuultu. Naapuri ei ole tehnyt muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Kiinteistön omistaja omistaa kiinteän tieyhteyden päässä olevan saarimaisen kokonaisuuden, joka koostuu neljästä eri kiinteistöstä. Kiinteistöistä kolme on yleiskaavan mukaisia loma-asunnon rakennuspaikkoja (RA), joilla kullakin on rakennusjärjestyksen mukaan rakennusoikeutta 200 krs-m2. Rakennuspaikoille on rakennettu loma-asunto 285 krs-m2, loma-asunto (”vierastalo”) 100 krs-m2, loma-asunto (”sauna”) 67 krs-m2 ja kesäkeittiö 20 krs-m2. Rakennettujen rakennusten kerrosala on yhteensä 472 krs-m2. Autotallin rakentamisen jälkeen yhteensä 600 krs-m2:n rakennusoikeudesta olisi käytetty 556 krs-m2.

Tekninen johtaja on tehnyt maastokatselmuksen 5.4.2017. Maasto nousee saaren keskiosaa kohti, ja rakennuksen rakentaminen yleiskaavan mukaisille rakennuspaikoille aiheuttaisi merkittäviä leikkaus- ja pengerrystarpeita. Yleiskaavan mukaiselle alueelle rakentamisen esteenä ovat myös aiemmin toteutetut varsin mittavat sähkö-, vesijohto-, viemäröinti- ja maalämpöratkaisut. Asemapiirroksessa esitetyllä paikalla rakennus olisi tasaisemmalla kohdalla ja maisemaltaan huomattavasti paremmassa näkösuojassa. Rakennuksen lähin etäisyys pohjoisrannasta olisi noin 28 metriä ja länsirannasta noin 44 metriä. Naapurikiinteistön rakennusalue ja rakennukset sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä hakemuksen kohteena olevasta rakennuksesta.

Kiinteistöllä 3-23 sijaitsee kiinteistölle 3-20 rakennetun vierastalon jätevesijärjestelmä umpisäiliöineen.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Poikkeamisluvalla ei muodosteta uutta rakennuspaikkaa, vaan autotalli olisi kaikkien aiemmin rakennettujen rakennusten yhteinen talousrakennus. Rakennuspaikalla on hyvä suojapuusto. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Konstantin Panibratyukille poikkeamisluvan autotallin rakentamiseksi Puumalan kunnan Sipilänsaaren kylän kiinteistölle Saarenmaa, kiinteistötunnus 623-440-3-23, esittelytekstissä mainituilla perusteilla. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä 21.4.2017. Päätös on voimassa yhden vuoden voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konstantin Panibratyuk, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00