Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Pistohiekan ranta-asemakaavan hyväksyminen

PuuDno-2015-258

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan ranta-asemakaavan laadinta on tullut vireille vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa. Ranta-asemakaava sijoittuu Lietveden Pistohiekanselän koillisrannalle vesialueen, kantatien 62 (Lietvedentie), ja maantien 15153 (Rokansalontie) rajaamalle alueelle. Paikalla aiemmin toimineesta leirintäalueesta on jäljellä joitakin rakennuksia tai rakennelmia; muutoin alue on rakentamatonta metsämaata. Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1–7 sekä viher-, katu-, venevalkama- ja suoja-alueet. Kaavassa on osoitettu lisäksi luo-alueet, jotka ovat luonto-, ympäristö- ja maisema-arvoiltaan merkityksellisiä. Pysäköintiin varattavat alueet on osoitettu korttelialueiden sisälle.

Pistohiekan matkailualueen ranta-asemakaava pohjautuu Etelä-Savon maakuntakaavaan sekä 17.3.2016 lainvoimaiseksi tulleeseen Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos valmisteluaineistoineen ovat olleet julkisesti nähtävänä 20.8. -  30.9.2015. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.10. – 14.11.2016.

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa matkailutoimintojen kehittyminen Pistohiekan alueella luonnonympäristön arvot huomioiden. Alueelle olisi tulossa majoitus- ravintola- ja kokoustiloja. Ranta-asemakaavan mukaiselle alueelle on mahdollista rakentaa 20 350 k-m2. Korttelialueiden tehokkuudet vaihtelevat 0,15 ja 0,30 välillä. Tämä mahdollistaa noin 700 vuodepaikan osoittamisen alueelle.

Alueelle suunniteltu hotelli on osoitettu kantatie 62:n varrelle suunnilleen vanhan vastaanottokeskuksen kohdalle. Hotellin läheisyydessä sijaitsevat rantaravintolalle varattu alue, uimaranta-alue sekä näiden itäpuolella ja Säynätojanniemen puolella tiiviimmät lomarakennusalueet. Säynätojan itäpuolella sijaitsevat loput loma-asuntoalueet. Pääosa suunnittelualueen rannoista on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Ainoastaan hotellin yhteyteen osoitettu rantaravintola sekä venevalkama-alueet on osoitettu korttelialueiksi. Omarantaisia rakennuspaikkoja ei ole kaavalla osoitettu.

Kaavan Natura-arvionnissa on katsottu, että kaavan mukainen rakentaminen olisi omiaan lisäämään häiriöitä saimaannorpan pesinnälle kevätaikaan. Näiden häiriöiden minimoimiseksi on esitetty maastoliikennelain mukaista liikkumisrajoitusta. Puumalan kunnanhallitus on tehnyt rajoitusten määräämisestä esityksen Etelä-Savon ELY-keskukselle 3.10.2016, ja täydentänyt esitystä 7.11.2016.

Liitteenä on kaavaehdotus, kaavamääräykset, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Oheismateriaalina on Natura-arviointi, luontoselvitys, muinaisjäännösinventointi ja liikenteellinen selvitys. Aineisto on saatavilla myös sähköisesti osoitteesta http://www.puumala.fi/kuntalaisille/kaavoitus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 10.4.2017 päivätyn Pistohiekan ranta-asemakaavan sekä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.