Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pistohiekan alueen maankäyttösopimus Metsähallituksen kanssa

PuuDno-2017-80

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotus ollut nähtävillä 14.10.-14.11.2016. Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa matkailutoimintojen kehittyminen Pistohiekan alueella luonnonympäristön arvot huomioiden. Alueelle voi sijoittua matkailua palvelevaa rakentamista, kuten majoitus-, ravintola- ja kokoustiloja.

Kaavoitettava alue on kunnan ja valtion omistuksessa. Kunta omistaa tilan Pistohiekka kiinteistötunnus 623-427-3-7 ja Metsähallitus tilan Honkaniemi-Lampila kiinteistötunnus 623-419-3-10

Kunnalla on voimassa oleva vuokrasopimus valtion alueeseen. Metsähallituksella on alueella laivalaituri.

Kunta ja Metsähallitus ovat neuvotelleet kaava-aluetta koskevan maankäyttösopimuksen, jonka mukaisesti Metsähallitus osallistuu alueen yhdyskuntatekniikan rakentamiskustannuksiin. Maankäyttösopimuksessa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.

Ranta-asemakaavaehdotuksessa Metsähallituksen maalle on osoitettu RM,VL,VV,EV, EV-1 alueita, sekä kaavatiealue. RM-1 alueen pinta-ala on n. 1,56 ha. Kiinteistöjaotusta on tarpeen muuttaa tilusvaihdolla kaavan toteuttamiseksi. Käytännössä Metsähallituksen hallintaan tulisi kokonaisuudessaan RM1-korttelialue, jonka Metsähallitus on jo aiemmin valtaosin omistanut. Kunnan omistukseen siirtyisivät muut Metsähallituksen kaava-alueella sijaitsevat määräalat, ml. katualueet. Vastineeksi Metsähallitus osallistuu alueen infrastruktuurin rakennuskustannuksiin, kuitenkin enintään 120 000 eurolla.

Vaihdettavien määräalojen arvo on molempien osapuolten osalta 68 500 euroa.

Liitteenä maankäyttösopimus ja tilusvaihtosopimus, sisältäen tilusvaihdossa vaihdettavia määräaloja koskevan kartan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

  1. Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen sekä tilusvaihdon esisopimuksen Pistohiekan ranta-asemakaavaa koskien ja
  2. Valtuusto oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään määräalojen vaihtoa koskevan kauppakirjan, edellyttäen, että esisopimuksen ehdot täyttyvät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsähallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.