Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kunnan palkkiosääntö 1.6.2017 alkaen

PuuDno-2017-102

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 82 § mukaan luottamushenkilölle maksetaan:
1) kokouspalkkiota;
2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

Kunta voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle maksetusta palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun luottamushenkilömaksun, jonka kunta tilittää puolueelle tai puolueyhdistykselle. Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä.

Valtuuston tehtäviin kuuluu päättää maksujen perusteista.

Puumalan kunnan nykyinen palkkiosääntö on jo yli 10 vuotta vanha, hyväksytty tammikuussa 2007. Ansiotasoindeksi on vuosina 2007-2016 noussut noin 27 %, joten palkkioiden taso on jäänyt selvästi jälkeen ansiokehityksestä. Tästä johtuen on valmisteltu palkkiosäännön päivitys.

Valtuuston ja hallituksen kokouspalkkio olisi jatkossa 50 euroa (nyt 43 euroa) ja lauta- sekä toimikuntien palkkioiksi 40 euroa (nyt 32 euroa). Palkkiot olisivat korotuksista huolimatta hieman pienemmät kuin 2000-5000 asukkaan kunnissa oli vuonna 2013 keskimäärin. Entiseen sääntöön verrattuna on uudessa palkkiosäännössä poistettu korotettu kokouspalkkio yli 3 tunnin kokouksilta.

Vuosipalkkioiden tasoa on myös nostettu nykyisestä. Valtuuston puheenjohtajan palkkio nousisi 1500 euroon (aiemmin 1076 euroa), hallituksen puheenjohtajan palkkio 2000 euroon (aiemmin 1480 euroa), valtuuston ja hallituksen varapuheenjohtajien palkkio 500 euroon (aiemmin 269-454 euroa) ja lautakuntien puheenjohtajien palkkiot 700 euroon (aiemmin 589 euroa). Korotusten vastapainoksi on kuitenkin laajennettu ja täsmennetty niitä tehtäviä, joiden toimittaminen kuuluu puheenjohtajien vuosikorvauksen piiriin, eikä niistä siten makseta erillistä korvausta.

Palkkioiden tason lisäksi palkkiosäännössä on täsmennetty korvausten perusteita ja tulkintaa nykyisestä. Palkkiosäännön valmistelussa on hyödynnetty erityisesti Mikkelin kaupungin voimassa olevaa palkkiosääntöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.6.2017 lähtien.

 

Keskustelun kuluessa Kari Puurtinen esitti, että Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei hyväksy palkkiosäännön käsittelyä tässä vaiheessa. Päätös kuuluu uudelle valtuustolle.

Puheenjohtaja totesi, että tehtyä ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Hyväksyttin kunnanjohtajan ehdotus.

Tiedoksi

Palkkahallinto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.