Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kiertoliittymän liikenteellinen toimenpideselvitys

PuuDno-2017-105

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tilauksesta on selvitetty kiertoliittymän rakentamista Keskustien, Kenttätien ja kantatie 62:n risteykseen. Työ laadittiin Destian Infrasuunnittelu -yksikössä. Työtä ohjasi erillinen suunnitteluryhmä. Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän parantamisen mahdollisuudet sekä liikenteellinen toimivuus.

Tarkasteltava vaihtoehtona oli 25 metrin kiertosaarekkeella varustettu kiertoliittymä, lisäksi vaihtoehdossa 2 selvitettiin kevyen liikenteen ylitys liittymän eteläpuolelle.

Liittymään tehtiin toimivuustarkastelu Paramics-ohjelmistolla, jossa vertailtiin nykyisiä liittymäjärjestelyjä ja kiertoliittymää. Tarkastelun pohjana käytetyt liikennemäärät arvioitiin maanteiden nykyisten liikennemäärien ja kunnan arvion perusteella. Lähtöaineiston perusteella kantatiellä ei ole ongelmia pituuskaltevuuksissa.

Selvitys kertoo, että kiertoliittymävaihtoehto on liikenneturvallisuuden kannalta toimivin ratkaisu, koska se pakottaa nopeustason alas kaikilla liittymäsuunnilla, mikä mahdollisessa onnettomuustilanteessa pienentää loukkaantumisriskiä. Nykyisessä tasoliittymässä oikealle kääntyvien (erillinen kääntymiskaista) taakse voi lisäksi jäädä katvealue, joka heikentää liittymän turvallisuutta sivusuunnasta tulevilla. Kevyen liikenteen ylityksen lisääminen parantaa asuinalueelta kunnan keskustaan saapuvien yhteyttä.

Kantatien nopeusrajoitus voi kiertoliittymän kohdalla olla korkeintaan 50 km/h, käytännössä raskaan liikenteen nopeus laskee 20-30 km/h. Kiertoliittymässä pääsuunnan palvelutaso hieman heikkenee ja vaikutus kohdistuu erityisesti raskaaseen liikenteeseen (mm. melu ja päästövaikutukset lisääntyvät).

Kiertoliittymä ei ole tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella eikä liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi nykyisellä maankäytöllä tarpeen lähivuosina. Aiemman ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti voimassa olevan yleiskaavan toteutuessa (Sappulan asuinalue) tulee varmistaa kantatien turvallinen ylitys.

Kiertoliittymän alustavat kustannukset on arvioitu FORE -ohjelmiston hankeosalaskentaosiolla ja kustannukset arvioitiin vaihtoehdon 2 pohjalta. Kiertoliittymän alustavat kustannukset ovat noin 330 000 euroa. Lisäksi hankkeen järkevään toteutukseen kuuluu kevyen liikenteen väylän jatkaminen kiertoliittymästä Kenttätien laidassa urheilukentälle saakka.

Liitteessä laajempi toimenpideselvitys sekä siihen liittyviä piirustuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä toimenpideselvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.