Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Keskustien saneeraussuunnitelmat

PuuDno-2017-56

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Saneeraus toteutetaan uusimalla ajoväylältä kantavakerros sekä päällystekerrokset ja kevyen liikenteen väyliltä vähintään päällyste. Keskustien ja kevyen liikenteen väyliltä poistetaan nykyisiä rakennekerroksia 200- 300 mm:n syvyydeltä nykyisen päällysteen alapinnasta lukien suunnitelmien mukaan. Tämän syvemmälle ulottuvien tekniikka-asennusten kustannuksista vastaa tekniikan omistaja.

Keskustien valaistus saneerataan valaistussuunnitelman mukaisesti. Väylän pohjoisosalla nykyisiin korkeisiin harmaisiin pylväisiin vaihdetaan LED-valaisimet. Matalat ruskeat pylväät vaihdetaan uusiin ja varustetaan LED-valaisimilla. Toriaukealle rakennetaan riippuvalaistus LED-valaisimin.

Suojatiekorotukset toteutetaan tasausmassalla ja uudella päällysteellä. Korotuksia tulee kolmeen eri kohtaan, Kirkkotien risteykseen, Ylätorin kohdalle ja Satamatien risteykseen. Toriaukean kohdan korotuksen kiveys poistetaan ja korvataan korotusmassalla ja väriasfaltilla.

Keskisaarekkeita on mitoitettu uudelleen normien mukaisiksi liittymien avartamiseksi. Saarekkeiden nykyinen nurmettunut kenttäkiveys vaihdettaisiin betonikiveykseksi. Liittymäkaaret ovat pääosin kunnossa, tosin Lossitien osalta ne ovat ohjeista poiketen avarammat, mutta ne palvelevat hyvin Salen huoltoliikennettä ja voivat jäädä ennalleen.

Kenttäkiveysten saneeraus ilman uusimista on haastavaa. Vaihtoehtoina ovat teräsharjaus, painepesu ja pintalaastin levitys tai kenttäkiveyksen uusiminen kokonaan. Vaihtoehdoista pyydetään erilliset tarjoukset. Reunatukien osalta pyydetään vaihtoehtoiset tarjoukset pelkästään rikkoutuneiden uusimisesta tai niiden kokonaan uusimisesta. Paikoitusruudut ovat esimerkiksi R-kioskin kohdalla lyhyitä ja niitä voidaan tietyissä kohdissa pidentää reunatukea siirtämällä 5 metrin ruutupituuden saavuttamiseksi.

Pysäköintirajoituksiin esitetään kiekkopysäköintiä tunnin aikarajoituksella pois lukien apteekin edustan, johon tulisi 30 minuutin rajoitus.

Suunnittelijat esittelevät saneeraussuunnitelmaa tarkemmin kokouksessa.

Keskustien saneeraukseen on vuoden 2017 investointiosassa varattu 430 000 euroa. 

Keskustien kunnostuksen on määrä alkaa elokuussa 2017 ja päättyy marraskuussa 2017.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Keskustien saneeraussuunnitelmat liitteen mukaisesti. Lisäksi suunnitelmia muutetaan niin, että Salen liittymiä on edelleen kaksi, mutta mahdollisuuksien mukaan kiertosuunta muutetaan siten, että kaupan parkkialueelle kääntö on jälkimmäisestä liittymästä.

R-kioskin ja apteekin risteysalueita levennetään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00