Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Edustajien valinta valtakunnalliseen saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaariin 5.-6.6.2017 Jyväskylään

PuuDno-2017-104

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Saaristojärjestelmän vuotuinen suurtapahtuma saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari järjestetään tällä kertaa 5.-6-6-2017 Jyväskylässä Keski-Suomessa.

Esillä ovat saaristo-, rannikko- ja vesistö-alueisiin kohdistuva alue-, kunta- ja elinkeinopolitiikka, saaristo- ja vesistömatkailu, kakkosasuminen ja liikenne tehtyjen vasta valmistuneiden selivtysten ja ohjelmien pohjalta.

Uusi valtakunnallinen saaristo-ohjelma valmistuu kesällä 2017. Kaikkien saaristo- ja vesistöalueiden tahojen läsnäolo on tärkeää yhteisten kehittämisnäkemysten luomiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita edustajansa 5.-6-6-2017 saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaariin Jyväskylään.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi edustajiksi valtuuston pj. Erkki Luukkosen, valtuuston I vpj. Jari Karvosen, valtuuston II vpj. Olavi Kietäväisen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Unto Pasasen ja kunnanjohtaja Matias Hildenin. Lisäksi kunnanhallitus täydentää osallistujia tarpeen mukaan.

Tiedoksi

Valitut edustajat, saaristoasiain neuvottelukunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00