Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Puumalan itäosien yleiskaavan päivittäminen

PuuDno-2017-173

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu.

Suunnittelualueena on 26.8.2002 hyväksytyn Puumalan itäosien yleiskaavan mukainen alue. Kaava-alueeseen kuuluu Naistenveden, Ummistonveden, Katosselän ja Jänisselän alueet Saimaalla sekä alueelle olevat sisäjärvet.

Kaavan päivittäminen on toteutettu voimassa olevan kaavan tavoitteiden ja mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Voimassa olevaa yleiskaavaa ei ole muutettu, ellei muuttamiseen ole ollut jokin erityinen syy. Päivityksen yhteydessä on käsitelty kiinteistö 623-415-1-30, jolla ei ole ollut voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Puumalan Itäosien yleiskaavaehdotukseen on tehty viranomaisten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia, sekä maanomistajien ehdottamia muutoskokonaisuuksia. Luonnonsuojelulakiin perustuvat rakennuspaikkojen siirto- ja korvausesitykset sisältyvät kaavaluonnokseen. Kaavaluonnoksessa näkyvät myös poikkeamispäätösten toteutunut tilanne ja kaavamerkintöjen tekniset muutokset. Muutoskohteita on yhteensä 94 kappaletta. Kaavaehdotuksessa on 27 maanomistajien hakemuksesta tehtyä korttelin rajauksen tai käyttötarkoituksen muutosta. Kaksi muutoskokonaisuutta, joissa käsitellään yhteensä 22 rakennuspaikan siirtämistä, on tutkittu.  Teknisiä korjauksia ja mm. päivittämisiä maakuntakaavaa vastaavaksi on tehty 43 kpl. Lisäksi on ehdotettu kaksi eri tapausta, joissa kaksi sisäjärven tai saaren rakennuspaikkaa muutetaan yhdeksi rakennuspaikaksi Saimaan rannalle.

Saimaannorpan suojelun vuoksi on tutkittu rakennuspaikkojen siirtämistä viidellä kiinteistöllä. Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavasta Rokansaaresta on siirretty kuusi rakennuspaikkaa tälle kaava-alueelle saimaannorpan suojelun perusteella.

Kolme kaavakartasta puuttunutta kantatilan rantasaunaa on lisätty kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen. Näiden kohteiden naapurit on kuultu erillisellä kuulemiskirjeellä.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 6.4. – 11.5.2018. Kaavaehdotuksesta jätettiin neljä lausuntoa ja seitsemän muistutusta. Yksi elokuussa saapunut muistutus jätettiin myöhästyneenä huomioimatta. 

Kaavakartat, kaavamääräykset, kaavaselostus, kohteet luettelona ja kartalla sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luontoselvitykset ovat oheismateriaalina. 

Liitteet ja oheismateriaali ovat osoitteessa http://www.puumala.fi/itaosienyleiskaava

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Jäsenet Olli Luukkonen ja Antti Kasanen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: osallisuusjäävi.

 

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu­raavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 4.9.2018 päivätyn Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että:

Kaavamuutokset toteutetaan kohteissa 82,83 ja 84 esitetyn mukaisina, mikäli kohteiden 82, 83 ja 84 maanomistukset on osoitettu yhteneväisiksi esisopimuksella tai muulla saannolla. Omistussuhteiden yhteneväisyys on esitettävä 24.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin oheisella lisäyksellä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.