Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Pistohiekan ohjausryhmän nimeäminen vuosille 2018-2019

PuuDno-2018-164

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekalla on ollut ohjausryhmä (ns. Pistohiekka-hanke), johon on kuulunut neljä luottamushenkilöä, kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja elinkeinoasiamies sekä eri sidosryhmien edustajia. Viimeksi ohjausryhmä on toiminut vuosina 2007-2008.

Pistohiekan alueen kehittämisen kannalta olisi perusteltua, että ohjausryhmä toimisi edelleen ja ottaisi kantaa mm. suunnitteluun ja Pistohiekkaa koskeviin, mahdollisilta operaattoreilta / sijoittajilta tuleviin aloitteisiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Pistohiekka-hankkeen ohjausryhmään vuosille 2018-2019 kaksi luottamushenkilöä, kunnanjohtajan ja teknisen johtajan. Lisäksi ohjausryhmään pyydetään Metsähallituksen edustus, koska Metsähallituksella on maanomistusta kaava-alueella. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi Pistohiekka-hankkeen ohjausryhmään teknisen lautakunnan pj. Olli Luukkosen, kunnanhallituksen pj. Harri Kautosen ja  valtuuston II vpj. Martti Laineen. Lisäksi kunnanhallitus oikeutetaan täydentämään ryhmää tarvittaessa uusilla jäsenillä.

Kokouksen koollekutsujaksi nimettiin vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Tiedoksi

Metsähallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00