Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Paloaseman muutos- ja korjaustöiden lisämääräraha

PuuDno-2018-169

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta kilpailutti Puumalan kunnan paloaseman muutos- ja korjaustyöurakat heinä-elokuussa 2018. Tarjouksia pyydettiin kolmesta eri kokonaisuudesta; maalämpökaivourakasta, lämmitys- ja ilmanvaihdon uusimisurakasta, sekä vesikaton uusimisurakasta. Voittaneiden tarjousten kokonaissummaksi muodostui 155 882,54 euroa. Puumalan kunnan paloaseman muutos- ja korjaustoimiin on varattu vuoden 2018 investointiosassa 150 000 euroa.

Puumalan paloasemahankkeeseen haettiin avustusta Palosuojelurahastolta. Avustushakemuksessamme hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 206 000 euroa ja haettavan avustuksen määrä oli 46 000 euroa. Itä-Suomen aluehallintovirastoalueella haettiin avustusta yhteensä viiteen kohteeseen, joista kolme sai avustusta. Puumalan hanke asetettiin sijalle neljä, eikä sille näin ollen myönnetty avustusta. Aluehallintoviraston vertailutaulukko on oheismateriaalina.

Paloaseman muutos- ja korjaustöiden yhteydessä on varauduttava lisä- ja muutostöihin. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän muutostöissä on tiedossa lisätöitä mm. sähkö- ja automaatiourakoinnin osalta. Vesikaton purkamisen yhteydessä voi myös löytyä rakennusteknisesti toimimattomia kohtia, jotka on järkevää korjata samalla kun vesikatto uusitaan. Hankkeen toteutukselle onkin syytä hakea 20 000 euron lisämääräraha. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto myöntää paloaseman muutos- ja korjaustöille, investointikohteelle 9821, lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle 20 000,00 euroa.

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: palvelusuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.