Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan muutos tilalle Pitkäsaari 623-410-1-41

PuuDno-2018-85

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa osayleiskaavaa Liimattalansaaren alueella Pitkäsaaressa sijaitsevien rantarakennuspaikkojen osalta. Muutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Tilalle osoitetuista rantarakennuspaikoista (RA) yksi on rakentunut ja kaksi on täysin rakentumatta. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia kahden toteutumattoman lomarakennuspaikan poistamista kaavasta ja muuttaa alueen käyttötarkoitus maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 19.7. – 20.8.2018. Kaavaehdotuksesta on annettu kaksi lausuntoa, joissa ei ollut mitään huomautettavaa. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laatimat kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu­raavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 10.9.2018 päivätyn Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksen kiinteistöllä Pitkäsaari 623-410-1-41.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.