Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2019 - 2021

PuuDno-2018-9

Valmistelija

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 6.6.2018 oheismateriaalina olevan kehyssuunnitelman, josta pyydetään kunnilta lausuntoa. Lausuntoaikaa on jatkettu alkuperäisestä 15.10. saakka.

Vaalijala linjaa kehyssuunnitelmassaan neljä päätavoitetta sote- ja maakuntauudistuksessa:

 • Vaalijalan palvelutoiminta jatkaa yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi)
 • Vaalijala on ylimaakunnallinen (valtakunnallinen) palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu neljään Itä-Suomen maakuntaan (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)
 • Vaalijala liittyy tulevaan Etelä-Savon maakuntaan ja muodostaa siellä oman liikelaitoksensa
 • Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä, joka ei tuota sosiaali- ja terveyspalveluja sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Vaalijala pyytää lausuntoa erityisesti seuraavista asioista, mutta myös kehyssuunnitelmasta yleensä. Mikäli enemmistö jäsenkunnista vastaa kysymyksiin 2-3 myönteisesti, kootaan syksyllä työryhmä valmistelemaan kiinteistö- ja kouluasiaa.

 1. Näkevätkö jäsenkunnat tarpeellisena, että Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon voisi osallistua edustajia useasta maakunnasta siitä huolimatta, että se tulisi olemaan osa Etelä-Savon maakuntaa? Osallistumistapa sovittaisiin jatkovalmistelussa.
 2. Suostuvatko jäsenkunnat siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaisi toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä toistaiseksi? Asia edellyttää perussopimuksen muutosta.
 3. Olisiko jäsenkuntien mielestä tarpeen varautua siihen, että ainakin osa Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta jätettäisiin kuntayhtymään, jolloin kuntayhtymä jatkaisi kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymänä? Muussa tapauksessa koko kiinteistöomaisuus ja siihen kohdistuvat velat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen korvauksetta.
 4. Sote-palvelujen järjestämisvastuu ja kehittäminen siirtyvät uusille maakunnille 1.1.2020. Jos niin ei kävisikään tai aikataulu muuttuu, mitä palveluja kunnat toivovat Vaalijalan järjestävän vuosina 2019 - 2021?

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

 1. Näkevätkö jäsenkunnat tarpeellisena, että Vaalijalan tulevan liikelaitoksen päätöksentekoon voisi osallistua edustajia useasta maakunnasta siitä huolimatta, että se tulisi olemaan osa Etelä-Savon maakuntaa? Osallistumistapa sovittaisiin jatkovalmistelussa.

Puumalan kunta ei näe perusteluna, että liikelaitoksen päätöksentekoon osallistuisi edustajia muista maakunnista, mikäli Vaalijalasta tulee maakunnan liikelaitos.

 1. Suostuvatko jäsenkunnat siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaisi toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Nenonpellon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä toistaiseksi? Asia edellyttää perussopimuksen muutosta.

Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autistisille sekä psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille, joiden kotikunnan lähikoulu ei ole kyennyt vastaamaan heidän koulunkäynnin yksilöllisiin tarpeisiin tai jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta. Opetusta annetaan toiminta-alueittain sekä oppiaineittain, struktuureita ja multisensorista opetusta sekä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Myös aistikuntoutus on vahvassa roolissa. Opetus toteutetaan yhdessätoista pienryhmässä. Pienryhmäopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia.

Puumalan kunta katsoo, että Sateenkaaren koulun toiminnan jatkuvuus on turvattava sote- ja maakuntauudistuksessa. Koululla on tärkeä alueellinen merkitys erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tukemisessa ja kasvatuksessa. Mikäli perusopetuksen järjestäminen edellyttää kuntayhtymämallia, on se syytä selvittää.

 1. Olisiko jäsenkuntien mielestä tarpeen varautua siihen, että ainakin osa Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta jätettäisiin kuntayhtymään, jolloin kuntayhtymä jatkaisi kiinteistö- ja koulutuskuntayhtymänä? Muussa tapauksessa koko kiinteistöomaisuus ja siihen kohdistuvat velat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen korvauksetta.

Sateenkaaren koulun kiinteistöt ja palvelutoiminnan hallinnointi voisivat jäädä Vaalijalan kuntayhtymään. Muu kiinteistöomaisuus ja siihen kohdistuvat velat siirtyisivät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen.

Vaalijalan kuntayhtymän on syytä toistaiseksi välttää toiminnan laajentamista Etelä-Savon ulkopuolella ja keskityttävä vain kiinteistöjen välttämättömien korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen.

 1. Sote-palvelujen järjestämisvastuu ja kehittäminen siirtyvät uusille maakunnille 1.1.2020. Jos niin ei kävisikään tai aikataulu muuttuu, mitä palveluja kunnat toivovat Vaalijalan järjestävän vuosina 2019 - 2021?

Sote-uudistuksen aikataulua on päätetty lykätä siten, että uudet maakunnat aloittaisivat 1.1.2021, mikäli lait hyväksytään. Vaalijalan kuntayhtymän tulee jatkaa nykyisellään 1.1.2021 saakka. Samalla on kuitenkin valmistauduttava palveluita kehittämällä siihen, että jatkossa Vaalijala entistä enemmän keskittyy vaativiin erityisosaamista vaativiin palveluihin.

Kehyssuunnitelmasta yleensä:
Kehyssuunnitelman linjaukset ovat oikeansuuntaisia. Kuntayhtymän osaamista ja liikkuvia kuntoutuspalveluja on hyvä tuoda etenkin Puumalan kaltaisille paikkakunnille.

Vaalijala suunnittelee vuodelle 2019 Nenonpellon yksiköiden suoritehintojen kokonaisuudistusta, jonka tarkoituksena on hinnoittelun yksinkertaistaminen. Palkkaperustainen kustannuspaine huomioidaan suoritehinnoissa. Toiminta-alueen kuntien ja Essoten maksukyky on huomioitava uusissa palveluissa, henkilöstökuluissa ja suoritehintojen kokonaisuudistuksessa. Kustannuskehitys ei saa olla nouseva ja henkilöstömäärää ei voi kasvattaa. Avohoito on syytä integroida paikalliseen palvelutuotantoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalijalan kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.