Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Lahjoitustarjous Puumalan kunnalle

PuuDno-2018-168

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi
  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunta on saanut kuolinpesältä lahjoitustarjouksen Koivula nimisestä kiinteistöstä (623-414-6-30), joka sijaitsee Puumalan kirkonkylässä. Kiinteistö on kaava-alueella osoitteessa Metsotie 12 sijaiseva rintamamiestila, jonka pinta-ala on 9 680 m2. Tila on vanhaa peltoaluetta, joka on osittain metsittynyt ja vesakoitunut ja sillä on purkukuntoinen omakotitalo ja sauna/varastorakennus. Tarjouksen mukaan rakennusten rakennusmateriaaleja ovat puu, purutäyte ja betoni. Rakennuksissa ei ole villaa eikä asbestia. 

Kiinteistöllä on voimassa 21.6.1994 hyväksytty asemakaava. Kiinteistöstä noin kaksi kolmasosaa on omakotialuetta (AO) ja rivitaloaluetta (AR). Yksi kolmasosa on yleistä aluetta eli lähivirkistysaluetta (VL) ja katualuetta. Asemakaavan mukainen rakentaminen ei ole toteutunut eikä kunnallistekniikkaa ole rakennettu. MRL 60 §:n mukaista asemakaavan ajantasaisuuden arvioinnista ei ole tehty päätöstä. Mahdollisen asemakaavamuutoksen ohjeena olevassa taajamayleiskaavassa kiinteistöllä on pientalovaltaista asuinaluetta ja retkeily- ja ulkoilualuetta. 

Kiinteistö rajoittuu rakennettuun omakotialueeseen, kahteen kunnan omistamaan kiinteistöön ja yhteen yksityisomistuksessa olevaan kiinteistöön. Lahjoituksen vastaan ottaminen helpottaa tulevaisuudessa asemakaavan toteuttamisesta tehtäviä päätöksiä. Rakennusten purkamiseen täytyy varautua viiden vuoden sisällä. Tällä hetkellä rakennukset eivät aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai naapureille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä lahjoitustarjouksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuolinpesän osakkaat, tekninen toimi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00