Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Etelä-Savon käräjäoikeuden päätös kunnan ja Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy:n välisessä riita-asiassa

PuuDno-2015-162

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy perii Etelä-Savon käräjäoikeudelle jättämässään kanteessa Puumalan kunnalta 10 541,50 euron korvausta korkoineen. Yritys katsoo, että kunnan olisi tullut suorittaa sille em. summaa vastaava korvaus päiväkodin pihatöistä kesältä 2016. Rakennusmiljöö toimi kohteen pääurakoitisijana. Kunnan vastaavat viranhaltijat eivät ole katsoneet, että saatava olisi oikeutettu, sillä korvausvaateen mukaiset työt ovat kuuluneet pääurakkaan, jonka Rakennusmiljöö on saanut hoidettavakseen kilpailutusmenettelyssä v. 2016.

Tämän lisäksi Rakennusmiljöö katsoo, että kunnan tulee korvata kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kunnanjohtajan päätöksellä on asian hoitamisesta annettu toimeksianto Lindblad Oy:lle. Yhtiön toimesta on valmisteltu vastine käräjäoikeudelle. Vastine liitteenä.

Haastehakemus oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kiistää sitä vastaan jätetyn kanteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy jätti Etelä-Savon käräjäoikeudelle joulukuussa 2016 kanteen, jossa se perii Puumalan kunnalta urakkasaatavia 10 541,50 euron edestä korkoineen. Lisäksi vaatimuksena on ollut kantajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen korkoineen. Kunta teki päätöksen kanteen kiistämisestä kunnanhallituksessa tammikuussa 2017 (30.1.2018 §9).

Etelä-Savon käräjäoikeus on antanut 7.9.2018 ratkaisun Puumalan kunnan ja Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy:n välisessä riita-asiassa. Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio on liitteenä.

Käräjäoikeuden ratkaisu on se, että Puumalan kunta on velvollinen suorittamaan Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy:lle urakkasaatavia 10 541,50 euroa viivästyskorkoineen laskun eräpäivästä 8.8.2016 lukien. Lisäksi käräjäoikeuden päätöksen mukaan Puumalan kunta on velvollinen suorittamaan Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmijöö Oy:lle oikeudenkäyntikuluina 20 048,08 euroa (alv 0 %) viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tuomion antamisesta. 

Käräjäoikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta hovioikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää. Määräajan laskeminen alkaa käräjäoikeuden ratkaisun julkistamis- tai antamispävää seuraavasta päivästä. Muutoksenhakuohje on oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. merkitä asian tietoonsa saatetuksi

2. että kunta ei valita Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen ja

3. saattaa käräjäoikeuden päätöksen valtuustolle tiedoksi.

 

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: palvelusuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon käräjäoikeus, valtuusto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00