Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Vuoden 2020 hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointi

PuuDno-2020-11

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Puumalan väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt edelleen nopeasti, noin 5 prosenttiyksikköä vuodessa. Eläkeikään (65 vuotta) siirtyviä on vuosittain n. 50-60 henkeä, kun taas 15 vuotta täyttäviä on vain noin neljäsosa tästä määrästä. Kuitenkin työllisten osuus väestössä on kehittynyt myönteisesti. Vieraskielisten osuus on kasvanut maltillisesti. Lapsiperheiden suhteellinen osuus perheistä on pienentynyt hieman, ja on verrokkijoukon pienin. Positiivista kehitystä on tapahtunut väestön koulutustasossa, joka on kasvanut eniten. Nettomuutto kääntyi v. 2019 negatiiviseksi.

Tulotaso on kuntalaisilla kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on parantunut. Tästä johtuen myös tuloerot (GINI-kerroin) ovat kasvaneet. Toimeentulotukea saaneiden työikäisten määrä on kuitenkin myös kasvanut. Täyttä kansaneläkettä saavien määrä on pienentynyt viime vuosina.

Lapsiperheiden suhteellinen osuus on pysynyt matalana, mutta pienentynyt viime vuosina (2018, 2019) hitaammin kuin verrokkikunnissa. Syntyneiden määrä on pysynyt pienenä. VV. 2017-2019 muuttotase on alle 15-vuotiaiden lasten osalta yhden hengen verran muuttovoittoinen.

Yksinhuoltajaperheiden suhteellinen osuus ei ole enää kasvanut, mutta on silti verrokkikuntiin nähden edelleen korkea, lähes 25 %.

Pitkäaikaistyöttömiä (yli 12 kk työttömyys) oli kesäkuussa 2020 Puumalassa 21 henkilöä. Määrä on kolmen vuoden tarkastelujaksolla puolittunut, joten kehitys on ollut erittäin myönteistä, ja myös suhteellinen osuus työttömyydestä on pienentynyt, ollen silti vertailujoukossa korkea.

Ikäihmisten palvelujen ja terveyspalvelujen palvelurakenne vaikuttaa kehittyneen tasapainoisesti. Väestörakenne huomioiden ei ole havaittavissa selkeää ali- tai ylihoitoa.

Työikäisten mielenterveyssairaudet ovat myös kasvaneet, joskin eivät ole vielä poikkeuksellisen korkeat. Sen sijaan ikäihmisten psyykkisten sairauksien osalta kehitys on ollut edelleen huonoa: lääkehoitoa ja myös laitoshoitoa saaneiden määrä on kasvanut ja on myös erityisen korkea. Tämän kehityksen pysäyttäminen tulee ottaa erityishuomion kohteeksi välittömästi.

Varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrässä on v. 2019 osalta tilastointivirhe, mutta määrä on silti säilynyt korkeana, mitä tukee myös v. 2020 alkanut varhaiskasvatuksen maksuttomuus.

Valtuuston vuonna 2017 hyväksymä hyvinvointisuunnitelma löytyy osoitteesta: https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_2882017/Puumalan_kunnan_hyvinvointikertomus_ja_s(1079)

Hyvinvointikertomus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä vuoden 2020 hyvinvointikertomuksen tietoonsa saatetuksi. Lisäksi valtuusto päättää täydentää vuonna 2017 laadittua hyvinvointisuunnitelmaa ja nostamalla uudeksi tavoitteeksi ikäihmisten mielenterveyttä tukevien palvelujen ja toimien parantamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.