Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Sitoutuminen Leader-toimintaryhmän kuntarahoitusosuuteen ohjelmakaudella 2021-2027

PuuDno-2020-149

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriö on 6.4.2020 avannut Leader-toimintaryhmien kaksivaiheisen haun, jonka ensimmäisessä vaiheessa määritetään Leader-ryhmän toiminta-alue, kuvataan Leader-ryhmän asema alueen kehittäjäkentässä ja laaditaan paikallisen kehittämisstrategian valmisteluprosessi; toisessa vaiheessa valmistellaan paikallinen kehittämisstrategia. Lopullinen päätöksentekoaikataulu on vielä avoin ja ennen muuta riippuvainen unionitason päätöksistä.

Puumala on nykyisellä ohjelmakaudella (2014-2020) kuulunut Veej'jakaja ry:n toiminta-alueeseen. Veej’jakaja ry:n jäsenkunnat Pieksämäki, Kangasniemi, Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju ja Puumala ovat päättyvällä ohjelmakaudella osoittaneet maaseudun paikallisen kehittämisohjelman toteutukseen yhteensä 1 200 000 euroa, joka on ollut 13 % ohjelman kokonaisrahoituksesta. Julkisen rahoituksen määrä (EU, MMM, kunnat) on ollut yhteensä 6 miljoonaa euroa ja kokonaisrahoitus noin 9,2 miljoonaa euroa.

Veej’jakaja ry on valmistellut siirtymäkauden ja ohjelmakauden 2021 – 2027 kattavan rahoituslaskelman, joka olisi suuruudeltaan noin 11 miljoonaa euroa. Tästä kuntien osuus olisi noin 1,5 miljoonaa euroa ja Puumalan kunnan osuus noin 64 000 euroa.

Sitoumuspyyntö ja rahoitustaulukko oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Veej'jakaja ry:n esittämän sitoumuspyynnön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Veej'jakaja ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00