Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttö

PuuDno-2019-137

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 15 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa osa kunnan talousarvioon varatusta rahasta kohdennetaan asukkaiden erikseen esittämiin tarpeisiin muusta budjetointiprosessista poikkeavasti. Tarkoituksena on toimivan budjetoinnin lisäksi lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Vuonna 2019 osallistuvaa budjetointia kokeiltiin hyvinvointilautakunnan ja vanhus- ja vammaisneuvoston ohjauksessa. Tuolloin toimet painottuivat erityisesti ko. kohderyhmien erilaiseen virkistystoimintaan.

Vuoden 2020 osallistuvalle budjetoinnille on valmisteltu erilliset arviointikriteerit, joiden perusteella saadut ehdotukset voidaan vertailla. Vertailukriteerejä on ajateltu olevan viisi: kustannukset, strategisuus, sosiaalisuus, vaikuttavuus ja laajuus. Jokaiselle on valittu erillinen painoarvo. Pisteytystä on määrä käyttää ehdotusten vertailussa, mutta ne eivät sido lopullista kohdentamista. Kunnanhallitus päättää kohteista toukokuun kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää v. 2020 osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaiheen siten, että ehdotuksia kohteista voi jättää 4. toukokuuta saakka. Lisäksi hallitus päättää linjata ehdotusten arviointikriteerit seuraavalla tavalla:

Kustannuspisteet: Mitä pienemmät kustannukset, sitä enemmän hintapisteitä. Painoarvo: 35 %
Strategiapisteet: Mikäli ehdotus liittyy kunnan strategisiin painopisteisiin Saimaa, yrittäjyys, lapsiperheet, hyvinvointi, laatuasuminen. Painoarvo 15 %
Sosiaalisuus: Mitä enemmän vaikutukset kohdistuvat heikommassa asemassa oleviin (esim. pienituloiset, vammaiset). Painoarvo 15 %
Vaikuttavuus: Mitä pidempiaikaiset vaikutukset ehdotuksella on, sitä korkeammat vaikuttavuuspisteet. Painoarvo 15 %
Laajuus: Mitä laajemmin ehdotus vaikuttaa kunnan eri osiin ja asukkaisiin, sitä korkeammat laajuuspisteet. Painoarvo 20 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutoksella, että ehdotuksia kohteista voi jättää 4. toukokuuta jälkeenkin.

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Osallistuvan budjetointiin tuli kaikkiaan 82 eri ehdotusta. Näistä 21 ehdotusta siirrettiin osaksi Puumalan keskustan ja sataman kehittämisvision laadintaa. Muiden ehdotusten osalta tehtiin arviointi siitä, olisiko ko. ehdotus toteutettavissa 15 000 euron määrärahalla ja millaiset kustannukset voisivat olla. Suuri osa ehdotuksista oli kooltaan niin suuria, että ne vaatisivat erillisen budjetoinnin. Osa ehdotuksista oli puolestaan tapahtumia, jotka voisi toteuttaa esim. ensi vuonna. Tarkoituksena on hyödyntää kaikkia ehdotuksia tulevien vuosien suunnittelussa.

Budjetointiin soveltuvien ehdotusten vertailu on tehty hallituksen päättämien kriteerien mukaisesti. Näiden perusteella esitetään toteutukseen kahdeksaa eri kohdetta.

Jätetyt ehdotukset ja esitetyt toimenpiteet oheismateriaalina.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttökohteiksi seuraavat:

- Uudet salibandylaidat urheiluhalliin
- Jäälyhtykuja
- Katiskatalkoot
- Miljoonan linnunpöntön jatkot
- Palvelukeskuksen asukkaiden, omaishoidossa olevien ym. virkistäytyminen
- Hyötypuutarhan/arboretumin suunnittelu Peippotien ja Tikkatien väliselle aukealle
- Polkuveneiden hankinta
- Vieraslajien tuhoamistalkoot

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00