Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 LISÄPYKÄLÄ: Puunmyynnin ja metsänhoitotöiden tarjouksen hyväksyminen (lisäpykälä)

PuuDno-2020-161

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on pyytänyt 6.7.2020 kahdeksalta toimijalta tarjouksia puunostosta ja metsänhoitotoimista Puumalan kunnan omistamilla tiloilla Pirttimällä, Huhtharjulla, Laamaniemessä, Lahnajärvellä ja kirkonkylän ympäristössä. Myytäväksi puumääräksi on tarjouspyynnössä arvioitu yhteensä 4365 kuutiometriä. Hakkuita tehdään noin 67 hehtaarilla ja kyseessä ovat ensiharvennus- ja harvennushakkuut.

Hoitotoimet ovat taimikonhoitoa, taimikon varhaishoitoa ja ennakkoraivausta. Hoitotoimia tehdään reilulla kymmenellä hehtaarilla. Uudistustöitä ei tähän kauppaan kuulu.

Tarjouksessa on pyydetty ilmoittamaan puutavaralajikohtaiset hinnat, erikoispuut (mm. pylväät, pikkutukit, parrut), mahdolliset erikoispuiden takuumäärät, kuviotietojen ylläpito, mahdolliset ennakkorahoitukset ja maksutapa, sekä mahdolliset bonukset.

Ratkaisuperusteena tarjouksia vertailtaessa on ilmoitettu käytettävän puunmyynnistä ja hoitotoimista koostuvaa kokonaishintaa, koska hoitotoimet ja hakkuut teetätetään saman toimijan vastuulla.

Tarjous tuli jättää 10.8.2020 klo 15.00 mennessä. Kohteen puunkorjuu ja hoitotoimet tulee tehdä 1.9.2020–30.9.2021 välisenä aikana.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Tarjoukset avattiin 12.8. ja 13.8.2020, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä. Lisäksi oheismateriaalina ovat tarjouspyyntö ja tarjoukset liitteineen.

Tarjoukset poikkeavat perinteisesti puumäärien ja puutavaralajien suhteen. Tarjoukset on siksi vielä saatettu vertailukelpoisiksi laskemalla puumäärät ja -tavaralajit Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon tarjouksen mukaisilla tiedoilla. Vertailu löytyy oheismateriaaleista.   

Sekä puunmyynnistä, että metsänhoitotöistä kunnalle edullisimman tarjouksen jätti Stora Enso Oyj. Sama yhtiö oli paras myös vertailukelpoisiksi muutetuissa tuloksissa. Stora Enso Oyj:n tarjouksen mukaan kunta saisi puunmyyntituloa 114 437,80 euroa ja maksaisi metsänhoitotöistä 3 541,88 euroa, alv 0%. Lopulliset summat tarkentuvat mittaustodistusten perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n puunostotarjouksen 114 437,80 euroa ja metsänhoitotarjouksen 3 541,88 euroa. Vertailussa ratkaisuperusteena käytettävä kokonaishinta eli puunmyyntitulon ja hoitomenojen erotus on 110 895,92 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00