Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muuttaminen

PuuDno-2015-160

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi
  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 27.4.2015 § 47 päättänyt käynnistää asemakaavan päivittämisen Sahanlahden-Kuoreksenniemen alueella. Kaava-alue on merkittäviltä osin Sahanlahti Resort Oy:n, Kuoreksenniemi Oy:n ja Puumalan kunnan omistuksessa. Asemakaava on hyväksytty vuonna 1994 ja se on merkittäviltä osiltaan toteuttamatta ja myös vanhentunut.

Kaavamuutoksessa on muutettu asemakaavaa vastaamaan jo toteutunutta maankäyttöä muun muassa tielinjauksien osalta. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat Koskenselän länsipuolelle, jossa RA-korttelialueita on siirretty ja vähennetty huomattavasti. Tämän lisäksi alueen lounaisosaan on osoitettu vakituisen asumisen rakennuspaikkoja, jotka osin kohdistuvat jo tehtyihin poikkeamispäätöksiin. Nykyisen kaava-alueen länsilaidasta ehdotetaan poistettavaksi alue, jolle aiemmin oli osoitettu toteuttamatta jäänyttä RA-rakentamista ja VU-aluetta.

Voimassaolevan kaavan kokonaisrakennusoikeudesta (ml. poikkeamispäätökset, n. 40 000 k-m2) on päivityksessä vähennetty n. 14 000 kerrosneliömetriä. Päivitetyn kaavan n. 23 500 neliön rakennusoikeudesta noin 60 % on loma-asuntorakentamista, 20 % matkailuja tukevaa rakentamista ja 20 % vakituiseen asumiseen tarkoitettua rakentamista. Alueen hallintaoikeuden haltijat vastaavat alueensa sisäisen kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käyttö- ja hoitokustannuksista. Kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muun yleisen alueen pidosta on maanomistajalla tai -haltijalla.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.4.-11.5.2020. Ehdotukseen saatiin 3 lausuntoa ja 1 viranomainen ilmoitti, ettei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa. Kaavaehdotuksen lausuntoihin annetut vastineet sisältyvät kaavaselostukseen. Kaavaehdotuksen jälkeen pidetystä viranomaisneuvottelusta laadittu muistio on oheismateriaalina.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

1. Antaa liitteessä esitetyt vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin,

2. tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 11.8.2020 päivätyn Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.