Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kuntalaisaloite: Yleismies "Jantusen" virka Puumalaan

PuuDno-2020-71

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kuntaan on saapunut 27.2.2020 seuraava kuntalaisaloite:

"Tämä kuntalaisaloite perustuu Kuka kuuntelee köyhää? -toiminnan syksyn 2019 aikana keräämään materiaaliin ja sen suurimmaksi osa-alueeksi muodostuneeseen ongelmaan: ikäihmisten olot syrjäkylillä. Lisäksi Puumalaan olisi hyvä luoda lisää työpaikkoja sekä kuntouttavaan työhön lisää mahdollisuuksia.

Ratkaisuehdotus, joka auttaisi useissa esille tulleissa ongelmissa olisi perustaa uusi työ "yleismies Jantunen", jolle kunta kustantaa palkan, bensat ja riittävän tilavan auton: "Jantunen" on näppäräja vaitiolovelvollinen tyyppi joka kiertää kylillä, kantaa tarvittaessa puut, etsii tv-kanavat, auttaa verkkopankkiasioissa tai erilaisten hakemusten kanssa, tuo kauppatavarat, käy ikäihmisten kanssa Mikkelissä hoitamassa asiat ja tuo samalla "Irmalle" jääkaapin ekotorilta, kantaa sen sisälle ja laittaa paikalleen jne. Ottaa välillä kyytiin diakonissan, vapaaehtoisen tai SPR:n ystävän juttelemassa ihmisille, Konepisteen isännän helloineen, kuntouttavassa olevan (tälle ei sosiaaliohjaajan mukaan ole estettä, kun palvelun tuottaa kunta tms voittoa tuottamaton taho) pomimaan marjat, siivoamaan, leipomaan, juttelemaan tai kunnostamaan rempallaan olevia kohteita tms. Monipuolisempi kuin esim. Reissu-Ellu; tuleeko myös edullisemmaksi kunnalle? Puumalassa on ongelmana mm. se, että Kela-taksilla ei saa pysähtyä hakemaan samalla lääkärireissulla lääkkeitä, vaan autottoman on erikseen tilattava kallis taksi apteekkiin pääsyä varten. Valtakirjalla tai muulla menettelyllä "Jantunen" syrjäkylillä kulkiessaan voisi tuoda tarvittavat lääkkeet. "Jantusen" kyytiin mahtuu myös kierrätyksen tavaroita, vaatteita ja EU-avustusruokia. "Jantunen" loisi turvaa syrjäkylien ikäihmisille käymällä vaativissa paikoissa esim. päivittäin/viikoittain; asiakas voisi luottaa siihen että ei jää ihan yksin; että joku huolehtii ja "pitää silmällä". Tällä olisi valtava merkitys syrjääntymisvaarassa oleville. Myös esimerkiksi vakavammin (väliaikaisesti tai pysyvästi) sairastuneille "Jantusesta" apureineen olisi todella suuri apu; kaikilla ei ole mahdollisuutta omaisten tukeen ja apuun. Aiemmin täysin itsenäisesti pärjännyt voi olla todella hukassa opetellessaan elämään uudestaan esimerkiksi vakavan sairauskohtauksen jälkeen ja tarvitsee apua päivän arkiaskareissa. Kotihoito ei ehdi pakollisen hoidontarpeen, ruoan ja lääkkeiden antamisen lisäksi muuhun; "Jantunen" on tässäkin monipuolisempi ja voi toimia yhdessä kotihoidon kanssa.

Vähintään yksi (tai jopa kaksi?) Puumalassa työllistyy ja saadaan monipuolinen kuntouttavan paikka samalla. Kari Laamasen työpajan ja paikallisten yritysten varpaille ei tallota, kun tämä palvelu kohdistetaan vain heille, joille esim. sosiaalitoimisto katsoo avun olevan välttämätöntä (esimerkiksi sairastumisen vuoksi) ja/tai joilla ei ole työpajan/yritysten palveluihin muutenkaan vaaraa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää antaa aloitteesta lausuntonsa.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Vanhus- ja vammaisneuvoston mielestä aloitteen ajatus on hieno, mutta toteuttaminen kunnan toimesta kyseenalainen. Neuvostossa heräsi asian tiimoilta mm. seuraavia ajatuksia:

  • Aloitteessa oleva Yleismies "Jantusen" toimenkuva on todella laaja. Keneltä löytyy osaaminen tähän kaikkeen?
  • Miten taataan vaitiolovelvollisuus sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden kanssa työskennellessä?
  • Useita aloitteessa esille tulleita tehtäviä saadaan hoidettua puumalalaisten yritysten ja yhdistysten toimesta.
  • Kaikkea palvelua ei kunnan tule antaa ilmaiseksi. Palvelua tarvitsevat saavat sitä kyllä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimesta.
  • Kuntalaisille tulee aktiivisemmin tiedottaa jo olemassa olevista eri palveluista.

 

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että aloitteen mukaista toimintaa ei käynnistetä. Yhdessä ESSOTE:n kanssa selvitetään kuitenkin muilta osin ikäihmisten kotona-asumista tukevien toimien lisäämistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00