Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Saavutettavampi Saimaa -hanke

PuuDno-2022-179

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Puumalan kunta ovat valmistelleet Saavutettavampi Saimaa -nimistä hanketta. 

Saimaan matkailustrategian mukaisesti hankkeen tavoitteena on nostaa Saimaa Suomen kolmen tunnetuimman matkailualueen joukkoon. Yksi tunnetun ja menestyvän matkailun kärkitekijöistä on hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus. Etelä-Savolle ja Mikkelin seudulle on tyypillistä, että matkailukohteet ja -palvelut ovat maantieteellisesti hajallaan, osittain Saimaan muodostaman vesistölabyrintin vuoksi. Alueen sisäiset yhteydet ovat vähentyneet vuosi vuodelta, joka on johtanut siihen, että ainoastaan omalla autolla liikkuvat matkailijat ovat pystyneet hyödyntämään tarjontaa laajasti. Yksityisautoilun lisääntyessä on esille noussut huoli ilmastotavoitteiden saavuttamisesta ja vastuullisesta matkailusta.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Parantaa Saimaan ja Mikkelin seudun matkailukohteiden, erityisesti Mikkelin ja Puumalan fyysistä saavutettavuutta kestävällä tavalla toteutettujen matkaketjujen avulla, huomioiden alueelle saapuva kaukoliikenne

2. Kehittää hankealueen matkailu- ja kuljetuspalvelujen digitaalista saavutettavuutta

3. Tukea pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia

4. Vahvistaa yritysten ja kumppanuuksien välistä yhteistyötä ja yhteiskehittämisen kulttuuria ja 

5. Edistää kansainvälistä yhteistyötä

Hankkeen tuloksena Saimaan ja hankealueen matkailukohteiden fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus on parantunut ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vastuullista matkailua on edistetty. Tämä näkyy alueella mm. ympäristövaikutuksina, taloudellisina ja sosiaalisina vaikutuksina. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa tukien yhteiskehittämisen kulttuuria alueen eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy suositus uusista aikataulutetuista ja kestävällä tavalla toteutettavista reiteistä ja palveluista, jotka edistävät erityisesti hankealueen luonto- ja kulttuurimatkailua sekä Saimaan ja Saimaa Geopark -kohteiden saavutettavuutta ja vetovoimaa.

Hankkeessa testataan erilaisia reittivaihtoehtoja ja kaikki kolme reittikohdetta koskevat Puumalaa. Vaihtoehdot ovat Hop On Hop Off Mikkeli, Hop On Hop Of Puumala ja Hop On Hop Off Vihreän Kullan Kulttuuritie. 

Testireitillä Hop On Hop Off Puumala matkailijoita tuotaisiin Mikkelistä ja Helsingistä bussilla ja laivalla Puumalaan. Tavoitteena on tuotteistetut, aikataulutetut ja takuulähtöiset maantie- ja vesikuljetukset Helsingistä ja Mikkelistä Anttolan kautta Puumalaan ja takaisin. Tavoitteena on, että reitin varrella olevat kohteet ja palvelut linkitetään osaksi kokonaisuutta. Reiteissä hyödynnetään myös valmiit pyöräily- ja patikointireitit (esimerkiksi Norppapolku ja Saimaan saaristoreitti). Vierailukohteita Puumalassa voivat olla esimerkiksi Pistohiekka, Sahanlahti, Niinisaari, Nestorinranta ja Puumalan satama.

Hanke on kestoltaan kolme vuotta ja kokonaiskustannuksiltaan 433 354 euroa. Näistä hankehenkilön palkkakustannuksiin on varattu 187 359 euroa ja ostopalveluihin 239 662 euroa. Hankkeelle haetaan rahoitus Etelä-Savon maakuntaliiton kautta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR), toimintalinjalta 3. Tuen osuus on 70 % eli 303 354 euroa ja kuntarahoitusta olisi 30 % eli 130 000 euroa. Hankkeen hallinnoijana ja hakijana toimii Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Mikkelin kaupunki, Puumalan kunta ja Mikkelin seutuvaliokunta ovat neuvotelleet, että kuntarahoitus jakaantuisi kolmen vuoden ajalle seuraavasti:

Mikkelin kaupunki 55 000 €
Puumalan kunta 55 000 € (18 333 euroa vuodessa)
Mikkelin seutu 20 000 €

Hankehakemus on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää sitoutua Saavutettavampi Saimaa hankkeeseen siten, että kunnan osuus kolmen vuoden aikana on yhteensä 55 000 euroa. Vuoden 2023 talousarvioon varataan hankkeen omarahoitusosuuteen 18 333 euroa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy / Hanna Airas ja Timo Paakki, Etelä-Savon maakuntaliitto / kirjaamo, taloushallinto, Mikkelin kaupunki / Aki Kauranen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00