Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden liikkeenluovutus, apporttiluovutus ja osakkeiden merkintä

PuuDno-2022-86

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto on 2.5.2022 §16 päättänyt, että Puumalan kunta alkaa valmistella Järvi-​Saimaan Palvelut Oy:n kanssa liikkeenluovutusta,​ apporttiluovutusta ja osakkeiden merkintää siten,​ että toimenpiteet koskevat sekä ruokapalveluja että puhtaanapitopalveluja kokonaisuudessaan.

 

Tausta

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja hyvinvointialueelle siirtyvät pelastuspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Voimassa olevan hankintalain mukaan kunta ei voi myydä suoraan ja kilpailuttamatta ruoka- ja puhtaanapitopalveluita hyvinvointialueelle. Tämän vuoksi tukipalveluita on organisoitava uudelleen ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden osalta. Kevään 2023 aikana tarkasteltiin eri organisoitumisen vaihtoehtoja ja tehtiin yritysvaikutusten arvioinnit vaihtoehdoista. 

Valtuuston tekemän periaatepäätöksen jälkeen valmistelua on jatkettu valmistelemalla liikkeenluovutusta, apporttisopimusta ja osakkeiden merkintää. Lisäksi valmistelun aikana on kommentoitu Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n osakassopimusta liitteineen. 

Siirtyvälle henkilöstölle on pidetty info- ja keskustelutilaisuuksia yhdessä Järvi-Saimaan Palveluiden kanssa. Liikkeenluovutuksesta on tiedotettu henkilöstölle yhteystyötoimintalain mukaisesti. 

 

Liikkeenluovutus ja apporttisopimus

Liikkeenluovutus koskee yhteensä 19 henkilöä, joista 17 on ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden henkilökuntaa ja 2 varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Luettelo siirtyvistä henkilöistä on liitteenä. Näistä henkilöistä yhden henkilön työsopimus on määräaikainen ja päättymässä 31.12.2022. Tämän henkilön työsuhteen jatkumisesta päättää Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Luovutushetkellä voimassa olevista liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvista palvelussuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ja siirtyvään henkilöstöön liittyvät lomapalkkavelat sekä henkilösivukulujaksotukset siirtyvät JSP:lle.  

Liikkeenluovutus tapahtuisi Puumalassa, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla samoin periaattein. Liikkeenluovutus tehdään apporttiluovutuksena. Velkoina käsitellään lomapalkkavelkaa ja osakkeen merkintää, varoina puolestaan siirtyvää vaihto-omaisuutta.

Puumalan kunnassa on valmistelun yhteydessä sovittu, että ns. vanhan lomakauden lomia saa vuodenvaihteessa olla pitämättä maksimissaan 5 päivää. Tästä muodostuu osa lomapalkkavelasta. Lisäksi lomapalkkavelaksi laskentaan huhti-joulukuulta 2022 kertyvät ns. uuden lomakauden lomat ja lomarahat. Arvio lomapalkkavelasta on yhteensä noin 73 000 euroa. Lomapalkkavelan todellinen määrä tullaan tarkistamaan 28.2.2023 mennessä 31.12.2022 tilanteen mukaiseksi.  

Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy:n toimesta on tehty Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n osakkeen arvon määritys vuonna 2021. Osakkeen arvo on 14 095,93 euroa. Arvon määritystä on kuvattu oheismateriaalissa C. 

Siirtyvä omaisuus on arvostettu kaikissa kolmessa kunnassa samoin periaattein.

Puumalan kunnan laitteista uusin on pesutunneli, joka on hankittu vuonna 2021. Tämän arvo on tällä hetkellä noin 24 500 euroa. Kuljetusastioille ja muille astioille on laskettu arvoa 1200 euroa. Ruoka-ainevaraston arvo on 2080 euroa, mikä vastaa kolmen päivän tarvetta. Puhtaanapidon varaston arvoksi on laskettu 3000 euroa, mikä koostuu pääosin pesuaineista. Koko käyttö- ja vaihto-omaisuuden arvo on 33 639 euroa ja se on kuvattu apporttisopimuksen liitteessä 1: Luettelo siirtyvästä käyttö- ja vaihto-omaisuudesta. Luovutukseen ei kuulu kiinteistöjä, maa-alueita, rakennuksia tai kiinteää omaisuutta. Järvi-Saimaan Palvelut Oy toimisi vuokralla kunnan omistamissa tiloissa keskuskeittiöllä.

Voimassa olevat sopimukset siirtyvät liikkeenluovutuksen yhteydessä ja näitä kunnalla on kaksi: Mikkelin hankintarenkaan sopimus ja ruokakuljetusten sopimus Kainulaisen taksien kanssa. Ruokakuljetusta arkisin (osa-aikaisesti) hoitava henkilö säilyy kunnan henkilöstössä, sillä hänen tehtäviinsä kuuluu yli 0,5 htv muuta kuin ruokakuljetuksia. Näiden ruokakuljetusten kanssa toimittaisiin niin, että henkilöresurssi säilyisi edelleen kunnassa ja samoin kalusto, mutta JSP ostaisi työpanoksen kunnalta. Näin toimitaan siksi, että osa kuljetuksen kustannuksesta siirtyy hyvinvointialueen laskutettavaksi kotiin vietävien aterioiden hintoihin.  

Apporttiomaisuudesta maksettava vastike on 14 095,93 euroa. Vastike maksetaan antamalla kunnalle merkittäväksi yksi JSP:n hallussa oleva osake. JSP:n osakkeenomistaja on 30.9.2022 tehnyt päätöksen osakeannista apporttia vastaan tarjoamalla kunnan merkittäväksi yhden osakkeen. Puumalan kunta merkitsee sille tarjotun osakkeen allekirjoittamalla liitteenä A olevan sopimuksen (apporttisopimus ja apporttiomaisuuden luovutuskirja). Merkityt osakkeet maksetaan apporttiomaisuudella siten, että kunta luovuttaa apporttina luovutettavaan liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat JSP:lle, joka jatkaa liiketoiminnan harjoittamista.  

Yhteenveto siirtyvistä saamisista ja ja veloista on esitetty apporttisopimuksen liitteessä A 2 (luettelo siirtyvistä saamisista ja veloista). Velkana on lomapalkkavelka eli 73 091,42 euroa (alustava luku) ja saamisena kassavarat 53 548,35 euroa (alustava luku). Kassavarat muodostuvat osakkeen arvosta ja lomapalkkavelasta vähennettynä siirtyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden arvolla. Apporttiomaisuuden arvostaminen on kuvattu yksityiskohtaisemmin oheismateriaalissa C (selvitys apporttiomaisuuden arvostamisesta / Puumalan kunta). 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n omistusoikeus luovutuksen kohteeseen siirtyy 31.12.2022 klo 23.59.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on osaltaan hyväksynyt liitteenä olevat asiakirjat 30.9.2022. 

 

Palvelusopimuksen luonnos

Lisäksi oheismateriaalina D on palvelusopimusluonnos liitteineen, joissa määritellään mm. ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden hinta, palvelukuvaukset ja toiminta poikkeusoloissa. Palvelusopimus liitteineen tulee erikseen päätettäväksi liikkeenluovutusta koskevan päätöksenteon jälkeen. Puhtauspalveluiden hinta olisi 19 148 e / kk (alv 0) ja ateriapalveluiden hinta 19 777 e / kk (alv 0). Yhteensä kokonaisuuden hinta olisi 467 100 e / vuosi. Sopimusluonnoksen mukaan hinnat olisivat voimassa yhden kauden kerrallaan ja tulevan kauden hinnoitteluperiaatteet sovitaan syksyisin. Koska vuosi 2023 olisi ensimmäinen toimintavuosi, on JSP kanssa alustavasti sovittu niin, että toteutuneiden kustanusten tarkastelu tehdään ajalta 1-6 / 2023 elokuussa 2023. Tämän tarkastelun perusteella tehtäisiin tasaukset sekä palveluntuottajan ja -ostajan näkökulmasta vuoden 2023 hinnoitteluun. 

 

Liitteet, oheismateriaalit ja perustelut asiakirjan salassa pitämiselle:

Liite A, A1, A2, A3 

Liite A 4 (Salainen liite koska sisältää luettelon henkilöistä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621, § 24, mom.)

Liite B1 Järvi-Saimaan Palvelut Oy osakassopimus (Salainen liite, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621, § 24, mom. 17)

Liite B2 Järvi-Saimaan Palvelut Oy osakassopimuksen liite (Salainen liite, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621, § 24, mom. 17)

Oheismateriaali C  (Salainen liite, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621, § 24, mom. 17)

Oheismateriaali D

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy liitteen A mukaisen apporttisopimuksen ja apporttisopimuksen luovutuskirjan liitteineen sekä oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

2. päättää, että Puumalan kunta merkitsee yhden Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n osakkeen

3. päättää hyväksyä osaltaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy osakassopimuksen liitteineen ja oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen 

4. päättää, että kunnanjohtajalla on oikeus tehdä sopimuksiin merkityksiltään vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ennen allekirjoitusta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.